icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Spēkā esošā versija:

 • Elektroenerģijas tirdzniecība
  • Tirgotājs pārdod elektroenerģiju Klientam, bet Klients pērk elektroenerģiju atbilstoši Līguma noteikumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības (tiesības un pienākumus) elektroenerģijas tirdzniecībai mājsaimniecībām.
  • Klients un Tirgotājs vienojas, ka šie Noteikumi papildina un paskaidro Līguma īpašos noteikumus.
  • Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošie tiesību aktos noteiktie nodokļi, tai skaitā Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas. Līdz ar izmaiņām Elektroenerģijas nodokļa likmē vai citu maksājumu, kas saistīti ar elektroenerģijas iegādi, piemērošanā, Pusēm ir tiesības prasīt Līgumā atrunātās elektroenerģijas cenas vai papildu maksājumu identiskas izmaiņas.
  • Puses informē viena otru par savu rekvizītu maiņu, kas nepieciešama Līguma izpildei, nosūtot informāciju uz Līgumā norādīto kontaktpersonu e-pasta adresēm, vai veicot izmaiņas pašapkalpošanās portālā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas. Visa Līgumā paredzētā korespondence (paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi utt.) uzskatāma par iesniegtu saskaņā ar Līgumu, ja tā nosūtīta otrai Pusei rakstveidā vai elektroniski, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.
  • Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības noteikumos, ja grozīti normatīvie akti, kas reglamentē elektroenerģijas tirdzniecību, vai izdoti enerģētikas tirgu regulēšanā iesaistīto iestāžu saistoši norādījumi, par to vismaz 30 dienas iepriekš rakstveidā informējot Klientu.
 • Elektroenerģijas apjoma aprēķināšana un apmaksas kārtība
  • Rēķins tiek sastādīts, pamatojoties uz Uzskaites punktos patērēto elektroenerģijas apjomu, kura uzskaiti veic Līgumā norādītais sadales sistēmas operators (turpmāk - SO), un uz Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu.
  • Rēķins tiek nosūtīts Klientam no Tirgotāja e-pasta uz Līgumā norādīto Klienta norēķina kontaktpersonas e-pastu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc norēķina perioda beigām.
  • Ja objektā skaitītāju rādījumi netiek iegūti ar distances saziņas līdzekļiem, Klients fiksē un veic patēriņa datu nodošanu no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam. Ja Klients nav savlaicīgi ziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, SO veic patēriņa aprēķinu pēc Klienta vēsturiskā vidējā mēneša patēriņa vai kontrolapgaitā iegūtā skaitītāja rādījuma.
  • Klients deleģē Tirgotāju norēķināties par Klienta saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Tirgotājs iekļaus šo pakalpojumu maksu rēķinā atbilstoši SO sniegtajai informācijai.
  • Klientam ir pienākums samaksāt par elektroenerģiju rēķinā norādītajā termiņā. Rēķins uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts Tirgotāja norādītajā norēķinu kontā. Ja maksājuma termiņš ir bankas brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena.
  • Ja Klients veic avansa maksājumu, Tirgotājs novirza avansa maksājumu turpmāko Līgumā paredzēto maksājumu segšanai. Klientam ir tiesības pieprasīt avansa maksājuma atmaksu, ko Tirgotājs veic piecu darba dienu laikā no Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas.
  • Ja Klients nepiekrīt (pilnībā vai daļēji) Tirgotāja iesniegtajam rēķinam, Klients rakstveidā par to informē Tirgotāju, norādot iebildumus (vēlamais pretenzijas iesniegšanas termiņš – līdz nākamā mēneša rēķina saņemšanai). Klienta paziņojuma iesniegšana Tirgotājam neatbrīvo Klientu no rēķina savlaicīgas apmaksas pienākuma. Tirgotājs 10 (desmit) dienu laikā no Klienta paziņojuma saņemšanas izskata to, veic rēķinā norādītās maksājuma summas atbilstības pārbaudi un informē Klientu par savas pārbaudes rezultātiem. Ja Tirgotāja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka rēķinā norādītā summa ir samazināma, un Klients to jau ir samaksājis, Klienta pārmaksātā summa tiek ieskaitīta nākamo Līguma ietvaros veicamo maksājumu izpildē, vai atgriezta Klientam, ja Klients šādu vēlmi norādījis savā pretenzijā.
  • Ja Klients nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis rēķinu, Tirgotājam ir tiesības piemērot Klientam nokavējuma procentus 0.15% (nulle komats piecpadsmit procenti) apmērā no pamatparāda summas par katru kavējuma dienu, kuru samaksu Klients veic vienlaikus ar kārtējā rēķina apmaksu.
  • Līguma ietvaros Klienta veiktie maksājumi vispirms tiek novirzīti nokavējuma procentu segšanai, pēc tam pamatparāda dzēšanai.
  • Ja Klients kavē rēķina apmaksu vairāk nekā 10 (desmit) dienas, Tirgotājs nosūta Klientam brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu. Ja turpmāko 20 (divdesmit) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Klients nav veicis maksājumu saistības, Tirgotājs var dot rīkojumu SO atslēgt Klientu no elektroapgādes Sistēmas. Pēc tam, kad Klients ir izpildījis visas no Līguma izrietošās parāda saistības (ieskaitot Līgumā noteikto nokavējuma procentu samaksu) un ziņojis par to Tirgotājam, Tirgotājs vienas darba dienas laikā nosūta paziņojumu SO par atslēgšanas procedūras pārtraukšanu vai elektroenerģijas piegādes atjaunošanu. Visas šajā punktā minētās darbības SO veic atbilstoši savām procedūrām.
 • Līguma termiņš, grozījumi un izbeigšana
  • Līgums stājas spēkā dienā, kad Tirgotājs reģistrējis sistēmā abpusēji parakstītu līgumu.
  • Ja līgums ir noslēgts izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, zvanot uz Tirgotāja kontaktu centra tālruni 6000 0055, vai aizpildot Atteikuma tiesību veidlapu un nosūtot to uz [email protected].
  • Klientam ir tiesības atkāpties no šī Līguma pirms elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot Tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša divdesmitajam datumam.
  • Ja klients noslēdzis līgumu par Enefit Fiksētais tarifu plānu, Tirgotājs vismaz 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām uz norādīto e-pastu nosūta Klientam rakstiski sagatavotu piedāvājumu turpmākajam periodam. Tirgotāja iesniegtais piedāvājums stājas spēkā, ja Klients tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 (desmit) dienām. Ja Klients nepiekrīt Tirgotāja piedāvājumam un pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām Puses nav vienojušās par citiem noteikumiem, Līguma darbība tiek turpināta atbilstoši Tirgotāja tā brīža Universālā pakalpojuma noteikumiem.
  • Klients ir atbildīgs par spēkā esošu sistēmas pakalpojumu līgumu ar SO. Gadījumā, ja Klientam nav spēkā vai arī tiek izbeigts Sistēmas pakalpojumu līgums, Līgums tiek uzskatīts par Klienta vienpusēji izbeigtu.
  • Lietotājs ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas lietošanu objektā vai izbeigt Līgumu pilnībā, par to informējot Tirgotāju vismaz piecas darba dienas iepriekš un norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku.
  • Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma beigu termiņa atbilstoši Noteikumu 3.6. punktam, Klients apmaksā Tirgotāja izrakstītos rēķinus par elektroenerģiju, kas saņemta līdz Līguma izbeigšanas brīdim, un samaksā Tirgotājam maksu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu atbilstoši Noteikumu 3.10.punktam.
  • Tirgotājam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā vienpusēji izbeigt līgumu, ja Klients neievēro šī Līguma noteikumus un/vai neievēro normatīvajos aktos noteiktos elektroenerģijas lietotāja pienākumus, tai skaitā, ja Tirgotājam kļuvis zināms, ka Līgumā norādītajā pieslēguma adresē elektroenerģija tiek izmantota juridisko personu vajadzībām, vai elektroenerģijas patēriņš mēnesī pārsniedz 2 MWh.
  • Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, kas saistīti ar nepieciešamību aktualizēt klientu apkalpošanas servisu sakarā ar Tirgotāja biznesa attīstību, tai skaitā, ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskus un funkcionālus risinājumus klientu apkalpošanā.
  • Maksa par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu vai produkta maiņu tiek noteikta atkarībā no noslēgtā līguma tarifu plāna.
 • Atbildība par saistību pārkāpumiem
  • Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību un pienākumu pienācīgu izpildi un neizpildi, ieskaitot atbildību par to personu rīcību, kuras attiecīgā Puse piesaista savu tiesību īstenošanai un savu saistību izpildē vai kuru rīcību tā apstiprina.
  • Puse neatbild par savas no Līguma vai likuma izrietošās saistības vai pienākuma pārkāpumu, ja Puse pieļāvusi šādu saistības pārkāpumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos tā ir informējusi (klāt pievienojot dokumentus, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu) otru Pusi trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās.
 • Datu aizsardzība
  • Tirgotājs šī Līguma izpildes nodrošināšanai apstrādā Klienta personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams elektroenerģijas tirdzniecības darījuma noformēšanai (līguma noslēgšana) un nodrošināšanai (sadarbības ar SO), tai skaitā, norēķinu veikšanai (grāmatvedībā).
  • Ja Klients nepilda savus Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos maksājumu pienākumus, Tirgotājam ir tiesības nodot datus par Klientu un saņemtajiem pakalpojumiem parāda piedziņas nolūkos pieaicinātām trešajām personām, kā arī iekļaut šādus datus Tirgotāja klientu kredītvēstures apkopošanas datu bāzē.
  • Ar visu SIA “Enefit” datu aizsardzības politiku var iepazīties interneta vietnē. “Privātuma politika” ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • Strīdu izšķiršana

Strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties. Ja tas nav iespējams, tad Jebkādas domstarpības un strīdus, kas saistītas ar Līgumu vai izriet no tā, izšķir Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības.

Zaļās enerģijas pārdošanas vispārīgie noteikumi

 • Vispārīgie noteikumi un nosacījumi
  • Šie Zaļās enerģijas pārdošanas vispārīgie noteikumi un nosacījumi reglamentē no atjaunīgiem enerģijas avotiem ražotās elektroenerģijas (turpmāk "Zaļā enerģija") tirdzniecību.
  • Tiek piemēroti vispārīgie elektroenerģijas tirdzniecības noteikumi.
 • Zaļās enerģijas tirdzniecība
  • Ja Līguma priekšmets ir Zaļās enerģijas tirdzniecība, Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam elektroenerģiju, kuras atjaunīgo izcelsmi var pierādīt ar Izcelsmes sertifikātiem.
  • Pircējs var iegādāties saules enerģiju, vēja enerģiju vai Zaļo enerģiju kopumā, atkarībā no pamattekstā norādītās vienošanās.
  • Pārdevējs nodrošina Izcelsmes sertifikātus, kas izsniegti Eiropas Ekonomikas zonas valstī, lai šādi apliecinātu pārdotās Zaļās enerģijas daudzumu (Izcelsmes sertifikāts; Izcelsmes garantija (IG)).
  • Pārdevējs anulēs attiecīgos Izcelsmes sertifikātus, kas reģistrēti uz Pārdevēja vārda un atbilst Pircēja nopirktajai elektroenerģijai (saules vai vēja enerģijas IG, abas garantijas vai Zaļajai enerģijai kopumā, atkarībā no pamattekstā norādītās vienošanās).