icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit Volt vispārīgie nosacījumi


 • VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  • Šie elektroauto uzlādes iekārtas nomas līguma vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – “Vispārīgie noteikumi”) nosaka starp Nomnieku un Iznomātāju noslēgtā elektroauto uzlādes iekārtas nomas līguma (turpmāk tekstā – “Līgums”) nosacījumus, kā arī ir neatņemama Līguma daļa.
  • Turpmāk Nomnieks un Iznomātājs kopā arī saukti “Puses”, bet atsevišķi – “Puse”.
  • Līgums sastāv no šādiem dokumentiem:
   • Nomas piedāvājums;
   • Vispārīgie noteikumi;
   • Cenrādis – pieejams Enefit mājaslapā.
  • Šī līguma ietvaros, Nomnieks:
   • Iznomā elektroauto uzlādes iekārtu (turpmāk – Lādētāju), kas norādīts Nomas piedāvājumā
   • Iznomā nepieciešamo elektrisko aprīkojumu (piemēram, drošinātājus), kas tiek uzstādīti līdz ar uzlādes iekārtu
   • Iegādājās izpērkamo aprīkojumu (turpmāk – Papildaprīkojums), kas ir norādīti Lādētāja nomas piedāvājumā
  • Turpmāk:
   • Lādētājs un nepieciešamais elektriskais aprīkojums, kas pieminēts 1.4.2. punktā, tiks saukti par Nomas iekārtu
   • Nomas iekārta un Papildaprīkojums kopā tiks saukti par Iekārtu
  • Ja starp Nomas piedāvājuma nosacījumiem un Vispārīgo noteikumu nosacījumiem ir savstarpējas pretrunas, Puses vispirms vadās pēc Nomas piedāvājuma nosacījumiem un pēc tam pēc Vispārīgajiem noteikumiem.
  • Vēlākais pēc Līguma noslēgšanas Puses vienojas par elektroauto uzlādes iekārtas un tās papildiekārtas/-u, ja Nomnieks ir pasūtījis papildiekārtu/-as (turpmāk tekstā uzlādes iekārta un papildiekārta/-as – “Iekārta”) uzstādīšanas laiku, kas notiek vēlākais 30 dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, izņemot, ja Puses ir vienojušās par citu termiņu.
 • PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  • Iznomātāja tiesības un pienākumi:
   • Iznomātājs veic Nomas piedāvājumā minētās Iekārtas uzstādīšanu Nomas piedāvājumā norādītajā vietā un veic nepieciešamos darbus Iekārtas nodošanai ekspluatācijā, kā arī nodod iznomājamo Iekārtu Nomniekam.
   • Iznomātājam ir tiesības Ierīces uzstādīšanai uzbūvēt palīgbūves (balsti, norobežojumi, nojumes utt.), kā arī pienākums nojaukt un/vai aizvest uzstādītās būves, ja nav nolīgts citādāk.
   • Uzstādīšanas laikā Iznomātājs iestata Iekārtas nomināljaudu atbilstoši Nomnieka iesniegtajiem parametriem, kā arī vajadzības gadījumā Iekārtai pievieno Iekārtas komplektā esošo/-ās autorizācijas karti/-es.
   • Iekārtas attālinātai pārvaldībai un papildu funkcionalitātei Iznomātājs aktivizē SIM-karti vai tīkla savienojumu.
   • Pēc Iekārtas uzstādīšanas Iznomātājs aizvāc visus ar Iekārtas uzstādīšanu saistītos atkritumus un likvidē Iekārtas uzstādīšanas gaitā Nomniekam radītos bojājumus.
   • Iznomātājs apkopj un operē Iekārtu atbilstoši Iznomātāja regulatīvajiem noteikumiem un ražotāja norādījumiem.
   • Iekārtas bojājumu gadījumā Iznomātājs atjauno Iekārtas darbakārtību vai apmaina Iekārtu pret tādu, kas strādā, uz sava rēķina un saprātīgā laikā, izņemot 2.2.10. punktā minētajā gadījumā, kad atjaunošanas vai aizvietošanas izmaksas sedz Nomnieks.
   • Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt Iekārtas stāvokli un veikt Iekārtas attālinātu tehnisko uzraudzību jeb monitoringu, lai novērstu Iekārtas iespējamos traucējumus un nodrošinātu Iekārtas nepārtrauktu darbakārtību.
   • Līgumā minētās Iznomātāja darbības veic Iznomātājs vai viņa pilnvarota persona/-as. Turklāt Iznomātājam ir tiesības Iekārtas uzstādīšanai, apkopei, pārbaudei un dokumentēšanai izmantot apakšuzņēmējus.
  • Nomnieka tiesības un pienākumi:
   • Nomnieks sniedz Iznomātājam detalizētu informāciju par Iekārtas uzstādīšanas vietu un elektroinstalāciju, kam tiks pievienota Iekārta.
   • Nomnieks nodrošina, ka Iekārtai pievienojamā elektroinstalācija atbilst atrunātajām un tiesību aktos noteiktajām prasībām.
   • Nomnieks ļauj Iznomātājam uzstādīt Iekārtu Nomas piedāvājumā noteiktajā Iekārtas uzstādīšanas vietā, tostarp, nodrošina tam nepieciešamo piekļuvi. Tiek uzskatīts, ka līdz ar Līguma stāšanos spēkā Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam un viņa pilnvarotajai personai Līguma izpildei nepieciešamo piekrišanu Iekārtas uzstādīšanas vietas izmantošanai. Ja Iekārtas uzstādīšanas vietas īpašnieks nav Nomnieks vai līdzās Nomniekam ir vairāki citi īpašnieki, Nomnieks sagādā visas Līguma izpildei nepieciešamās piekrišanas, pirms ir uzsākti Iekārtas uzstādīšanas darbi. Nomnieks apņemas visu Līguma periodu Līguma izpildei nodrošināt Iekārtas uzstādīšanas vietas lietojamību Iznomātājam un viņa pilnvarotai personai.
   • Nomnieks sagādā visas atļaujas un saskaņojumus (tostarp, būvniecības izziņu/būvatļauju, dzīvokļu īpašnieku kooperatīva piekrišanu utt.), kas ir nepieciešami Iekārtas uzstādīšanai un lietošanai, pirms ir uzsākti Iekārtas uzstādīšanas darbi. Iekārtas nodošana tiek fiksēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja Nomnieks nodošanas-pieņemšanas aktu nav parakstījis 3 darbadienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta iesniegšanas, kā arī Nomnieks nav Iznomātājam iesniedzis pretenzijas par uzlādes iekārtas/ uzstādīšanas darbu trūkumiem, uzlādes iekārta/uzstādīšanas darbi tiek uzskatīti par nodotiem Nomniekam.
   • Nomnieks apņemas saprātīgā laikā Iznomātājam nodrošināt ikreizēju piekļuvi, lai Iekārtu apkoptu, pārbaudītu tā stāvokli vai demontētu. Iznomātājs par nepieciešamību Iekārtu apkopt, pārbaudīt tās stāvokli vai demontēt paziņo Nomniekam iepriekš.
   • Nomnieks nedrīkst Iekārtu pārvietot, uzlabot, papildināt, demontēt vai citā veidā mainīt, tostarp, Iekārtas iestatījumus, bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas.
   • Nomnieks nedrīkst no Iekārtas dzēst kodus vai citu informāciju, kas nodrošina identifikāciju.
   • Nomnieks apņemas atturēties no jebkādām darbībām, kas var negatīvi ietekmēt Iekārtas stāvokli un mērķtiecīgu lietošanu.
   • Nomnieks nekavējoties informē Iznomātāju par visiem viņam zināmajiem Iekārtas defektiem, bojājumiem vai citām ar Iekārtu saistītām problēmām.
   • Nomnieks atbild par Iekārtas sabojāšanu vai aiziešanu bojā, ja to ir izraisījusi Nomnieka darbība vai bezdarbība. Nomnieks nav atbildīgs par Iekārtas parastu nolietojumu, stāvokļa pasliktināšanos un izmaiņām, kas ir saistītas ar Iekārtas Līgumisku lietošanu.
   • Nomnieks apņemas ar Iznomātāju iepriekš saskaņot visas darbības, kuru laikā var rasties nepieciešamība Iekārtu vai tās daļas uz laiku demontēt vai pārvietot. Iekārtas demontāžu un jaunu uzstādīšanu veic Iznomātājs vai Iznomātāja uzraudzībā. Nomnieks apmaksā minēto darbu izmaksas.
   • Nomnieks pilda visus Iznomātāja pamatotos un likumīgos norādījumus un rīkojumus, kas skar Iekārtas ugunsdrošību, vispārējās lietošanas noteikumus un uzturēšanu kārtībā, kā arī nekavējoties informē Iznomātāju par visām avārijām, ugunsgrēkiem u.c., kas notikuši Iekārtas uzstādīšanas vietā, kā arī nekavējoties veic pasākumus, lai izvairītos no negadījuma radītajiem iespējamiem bojājumiem un likvidētu negadījuma sekas.
   • Pusēm vienojoties, Nomniekam ir tiesības no Iznomātāja pasūtīt, lai Iekārta tiek apmainīta pret jaunāku. Ja iekārta tiek mainīta, Nomnieks maksā apmainīšanas maksu, kas tiek saskaņota ar Nomnieku pirms Iekārtas maiņas.
 • SAMAKSA
  • Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam atbilstoši Līgumam, tostarp Cenrādim, par:
   • Nomas maksu, kas tiek aprēķināta, sākot no brīža, kad Iekārta tiek nodota Nomniekam.
   • Papildaprīkojumu, ja Nomnieks to ir pasūtījis
  • Nomnieks apmaksā transporta izdevumus:
   • Iekārtas uzstādīšanas gadījumā, ja transporta izmaksas ir norādītas Nomas Piedāvājumā;
   • Atbilstoši Enefit Cenrādim:
    • Ja Nomnieks (vai viņa pilnvarots pilngadīgs pārstāvis) norunātajā laikā nav Iekārtas uzstādīšanas vietā vai pastāv cits no Nomnieka vai viņa pārstāvja atkarīgs apstāklis, kas traucē veikt Iekārtas uzstādīšanu norunātajā laikā.
    • Iekārtas apkopes gadījumā.
    • Iekārtas demontāžas gadījumā.
  • Ja Iekārtas uzstādīšanas gaitā noskaidrojas, ka Nomnieks ir kļūdījies ar informāciju, kas skar uzstādīšanu vai pārdomā par Iekārtas uzstādīšanas vietu vai kaut ko citu un tas izraisa Iekārtas uzstādīšanas atlikšanu, Nomnieks apņemas apmaksāt tā izraisītos izdevumus atbilstoši Cenrādim (piemēram, transports, darba stundas likme). Vajadzības gadījumā Puses vienojas par jaunu uzstādīšanas laiku, kam jānotiek vēlākais 30 kalendāro dienu laikā no sākotnējā uzstādīšanas brīža izņemot, ja Puses vienojas par garāku termiņu.
  • Iekārtas Standarta uzstādīšanas izmaksas ir iekļautas Nomas maksā un nav atsevišķi jāapmaksā, ja Nomnieks lieto Iekārtu vismaz piecus (5) gadus. Standarta uzstādīšanas noteikumi ir aprakstīti Nomas piedāvājumā. Par uzstādīšanas papilddarbiem (tostarp, papildu materiāliem), kas nav iekļauti standarta uzstādīšanā, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt papildu samaksu. Uzstādīšanas papilddarbi, tostarp papildmaksa tiek saskaņota ar Nomnieku, pirms papilddarbi tiek uzsākti.
  • Iznomātājs iesniedz Nomas maksas rēķinu reizi mēnesī kalendārā mēneša, kas seko norēķinu periodam, pirmo 12 (divpadsmit) dienu laikā. Rēķini tiek sūtīti uz Nomnieka e-pasta adresi, ja nav nolīgts citādāk.
  • Rēķinu par papilddarbiem vai transportu, kas tika pasūtīti pirms uzstādīšanas, Iznomātājs nosūta pēc tam, kad Nomnieks ir tos pasūtījis.
  • Ja uzstādīšanas laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešamība pēc Papildaprīkojuma, papildus uzstādīšanas darbiem un citām papildus izmaksām, rēķins par šiem papildus izdevumiem tiks piestādīts Nomniekam pēc uzstādīšanas darbu veikšanas.
  • Ja Nomnieks atsakās no Iekārtas uzstādīšanas, Iznomātājam ir tiesības piestādīt rēķinu par jau veiktiem uzstādīšanas darbiem, izņemot gadījumu, ja Nomnieks ir attiecies no uzstādīšanas pirms uzstādīšanas datuma.
  • 3.5., 3.6. un 3.7. punkts ir informatīvs, un neierobežo Iznomātāja tiesības iesniegt rēķinus vēlāk vai atkārtoti, ja maksājums tiek kavēts.
  • Nomnieks apmaksā rēķinu uz Iznomātāja norēķinu kontu 14 kalendāro dienu laikā no rēķina izsniegšanas brīža, ja Puses nav vienojušās par citu apmaksas termiņu. Ja Nomnieks izmanto citu/citus Iznomātāja pakalpojumus, pēc Nomnieka vēlēšanās visas maksas par pakalpojumiem tiek norādītas vienā rēķinā.
  • Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Nomnieku no Nomas maksas, kā arī kavējuma naudas saistībā ar apmaksu kavēšanu, apmaksas.
  • Iznomātājam ir tiesības atteikt Iekārtas uzstādīšanu un Iekārtas nodošanu Nomniekam, ja Nomnieks kavē rēķinu apmaksu.
  • Ja Nomnieks izbeidz Līgumu piecu (5) gadu laikā no Iekārtas uzstādīšanas brīža, Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam Iekārtas Standarta uzstādīšanas izmaksu atlikums izņemot, ja izbeigšanas iemesls ir Iznomātāja smags Līguma pārkāpums. Standarta uzstādīšanas izmaksu atlikums ir norādīts Cenrādī, kas ir spēkā Nomas piedāvājuma iesniegšanas brīdī.
  • Ja Iznomātājs izbeidz Līgumu piecu (5) gadu laikā no Iekārtas uzstādīšanas brīža, jo Nomnieks ir smagi pārkāpis Līgumu, Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam Iekārtas Standarta uzstādīšanas izmaksu atlikums.
  • Maksa tiek uzskatīta par samaksātu dienā, kad tā ienāk Iznomātāja norēķinu kontā. No saņemtās summas vispirms tiek segti izdevumi (piemēram, parāda piedziņas izdevumi), kavējuma nauda un pēc tam Līgumiskās maksas. Agrāk iekasējama Līgumiskā maksa tiek uzskatīta par samaksātu pirms vēlāk iekasējamu Līgumisko maksu.
  • Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas valsts noteiktajā pievienotās vērtības nodoklī (PVN), nomas cenas tiks mainītas attiecīgi.
 • ĪPAŠUMTIESĪBAS
  • Iekārta ir piestiprināta Iekārtas uzstādīšanas vietai (turpmāk – “Nekustamais īpašums”), tostarp ēkai vai būvei pievienota ar pārejošu mērķi, un nekļūst par Nekustamā īpašuma vai apbūves tiesību būtisku daļu.
  • Nomnieks apņemas vajadzības gadījumā informēt trešās personas par faktu, ka Iekārta pieder Iznomātājam un nav Nekustamā īpašuma vai apbūves tiesību būtiska daļa.
  • Nomniekam ir tiesības nodot savas Līgumiskās tiesības un pienākumus Nekustamā īpašuma jaunajam īpašniekam tikai ar Iznomātāja piekrišanu.
  • Nomnieks saņem īpašumtiesības uz Papildaprīkojumu, tiklīdz Papildaprīkojums ir nodots Nomniekam.
  • Nomnieks saņem īpašuma tiesības uz iekārtām, kas minētas punktā 1.4.2. pēc līguma beigām.
 • LĪGUMA DERĪGUMS UN GROZĪŠANA
  • Līgums stājas spēkā, kad to paraksta abas Puses, un turpina būt spēkā, līdz tiek izpildītas Līgumā noteiktās saistības.
  • Nomniekam ir tiesības jebkurā laikā pirms Iekārtas uzstādīšanas izbeigt līgumu (bez iepriekš paziņošanas termiņa). Tādā gadījumā Nomniekam tiek atmaksāti, balstoties uz Līgumu, veiktie maksājumi.
  • Pēc Iekārtas uzstādīšanas Nomniekam ir tiesības izbeigt Līgumu, paziņojot par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
  • Nomniekam ir tiesības vienpusēji ārkārtēji izbeigt Līgumu, ja Iznomātājs ir būtiski pārkāpis tā līgumiskās saistības.
  • Izbeidzot Līgumu pēc Iekārtas uzstādīšanas, Nomniekam ir jāapmaksā:
   • Nomas maksa atbilstoši Iekārtas lietošanas laikam;
   • ja ir piemērojams 3.13. un 3.14. punkts, Standarta uzstādīšanas izmaksu atlikums.
  • Iznomātājam ir tiesības ārkārtēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Nomniekam septiņas (7) darbadienas iepriekš, ja:
   • Iznomātājs nevar uzstādīt iznomājamo Iekārtu;
   • Iznomātājam neizdodas Iekārtai nodrošināt nepieciešamo tīkla savienojumu;
   • Nomnieks smagi pārkāpj Līgumiskās saistības, piemēram, pienākumu apmaksāt Nomas maksu; Pienākums maksāt Nomas maksu ir smagi pārkāpts, ja Nomniekam ir izveidojies būtisks parāds par diviem (2) kalendārajiem mēnešiem pēc kārtas vai nav samaksāta summa, kas atbilst trīs mēnešu Nomas maksai;
   • Iekārta vai tās daļa aiziet bojā vai tiek sabojāta trešo personu darbību rezultātā vai nepārvaramas varas dēļ.
  • Iznomātājam ir tiesības Iekārtu attālināti izslēgt, ja Nomnieks ir Iznomātājam parādā.
  • Izbeidzot Līgumu, Iznomātājs demontē Iekārtu uz sava rēķina. Iznomātājs nedemontē iekārtas, kas ir minētas 1.4.2. punktā pēc līguma izbeigšanas. Ja Iekārtu demontēt neļauj no Iznomātāja neatkarīgi apstākļi, Iznomātājam ir tiesības Iekārtu demontēt vēlākais 3 nedēļu laikā no brīža, kad beidzas traucējošie apstākļi. Pēc Iekārtas demontāžas Iznomātājam nav pienākums veikt nekādu atjaunošanas remontu Iekārtas uzstādīšanas vietā.
  • Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties rakstiski vai rakstiski reproducējamā veidā, vai citos Līgumā, Vispārīgajos noteikumos vai likumā paredzētajos gadījumos.
  • Iznomātājam ir tiesības Vispārīgos noteikumus vai Cenrādi vienpusīgi grozīt (turpmāk kopā saukti – “grozījumi”), informējot par to Nomnieku pa e-pastu vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms brīža, kad grozījumi stājas spēkā. Ja grozījumi ir maznozīmīgi un Vispārīgie noteikumi/Cenrādis tiek grozīti par labu Nomniekam, netiek piemērots iepriekš minētais informēšanas termiņš un par tādiem grozījumiem Nomnieks var tikt informēts Iznomātāja mājaslapā.
  • Cenrādis tiek grozīts, ja mainās cenas, maksas apmēra vai paketes pamatā esošie apstākļi (piemēram, patēriņa cenu indekss, darbaspēka vai citas ieguldījumu izmaksas, pakalpojuma apjoms, parametri vai saturs, vispārējā tirgus situācija, labākas Iekārtas nodošana ekspluatācijā u.c.) vai rodas citi būtiski apstākļi, kuru gadījumā cenas izmaiņas ir nepieciešamas un pamatotas.
  • Vispārējo noteikumu grozījumu pamatā ir nomas pakalpojuma tehniskā vai saturiskā attīstība, tostarp, atteikšanās no tehniskā risinājuma lietošanas vai tā mainīšana, vai atjaunošana, Nomniekam nomas pakalpojuma lietošanai papildu vai labāku iespēju radīšana vai nepieciešamība precizēt ar nomas pakalpojuma sniegšanu vai lietošanu saistītos apstākļus.
  • Ja Nomnieks nepiekrīt grozījumiem, viņam ir tiesības Līgumu izbeigt, paziņojot par to Iznomātājam e-pastā 1 (viena) mēneša laikā no paziņojuma par izmaiņām iesniegšanas brīža. Līguma izbeigšana neatbrīvo Nomnieku no pienākuma pildīt Līgumiskās saistības līdz tā izbeigšanai, turklāt uz šo saistību izpildi tiek attiecināti līdz šim Nomniekam piemērotie Vispārīgie noteikumi.
  • Ja Nomnieks 1 (viena) mēneša laikā no grozījumu uzzināšanas brīža neizbeidz Līgumu, tiek uzskatīts, ka Nomnieks grozījumiem piekrīt.
 • KONFIDENCIALITĀTE
  • Konfidenciāla informācija (turpmāk tekstā – “Konfidenciāla informācija”) ir Pusei, tostarp, Puses pārstāvim Līguma noslēgšanas un izpildes laikā uzzinātā jebkāda informācija, neatkarīgi no formas, konteksta vai medija, caur kuru informācija tika iegūta.
  • Konfidenciāla informācija nav informācija, kas:
   • neatkarīgi no Puses (tostarp, Puses pārstāvja), kura iegūst informāciju, darbības vai bezdarbības ir vai kļūs sabiedrībai zināma, nepārkāpjot Līgumu;
   • bija Puses (tostarp, Puses pārstāvja), kura iegūst informāciju, valdījumā vai tiesiski uzzināta no avota, kurai attiecībā uz minēto informāciju nebija konfidencialitātes pienākuma attiecībā pret otru Pusi.
  • Puses apņemas:
   • nodrošināt Konfidenciālas informācijas konfidencialitāti uz Līguma spēkā esamības laiku un neierobežotu laiku pēc Līguma izbeigšanas jebkādu iemeslu dēļ;
   • izmantot Konfidenciālu informāciju tikai Līguma izpildes nolūkā.
  • Pusei ir tiesības izpaust Konfidenciālu informāciju savam pārstāvim ar mērķi izpildīt Līgumu pie nosacījuma, ka:
   • pārstāvim tiek izpausta Konfidenciāla informācija tikai apmērā, kas pārstāvim ir nepieciešama, lai izpildītu Līgumu;
   • puse ar pārstāvi ir noslēgusi konfidencialitātes vienošanos;
   • pārstāvis ir informēts par Konfidenciālās informācijas būtību.
  • Puses nodrošina, ka Pušu pārstāvji ievēro no šī Līguma izrietošo Puses konfidencialitātes pienākumu.
  • Puses pārstāvis ir:
   • Puses darbinieks, vadības struktūras loceklis, apakšuzņēmējs;
   • Uzņēmums, kas ietilpst vienā koncernā ar Pusi, un minētā uzņēmuma darbinieks, vadības struktūras loceklis, apakšuzņēmējs;
   • cita fiziska vai juridiska persona, kas darbojas uzņēmuma, kas ietilpst vienā koncernā ar Pusi, rīkojumā.
  • Pusēm ir tiesības izpaust Konfidenciālu informāciju tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Ja saskaņā ar tiesību aktiem Pusei ir jāizpauž otras Puses Konfidenciālā informācija, tai ir jāpieliek saprātīgas pūles, lai vismaz 10 (desmit) darbadienas iepriekš paziņotu otrai Pusei par šādu informācijas izpaušanu, ierobežotu izpaužamās Konfidenciālās informācijas apjomu tik tādā apjomā, cik iespējams, kā arī izpaustu Konfidenciālo informāciju tikai tādā apjomā, kas jāizpauž saskaņā ar tiesību aktiem.
  • Pusei ir tiesības izpaust Līguma noslēgšanas faktu.
 • PUŠU ATBILDĪBA
  • Puses atbild par Līgumisko saistību neizpildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā otrai Pusei radītajiem zaudējumiem. Ja tiek pārkāpts Līgums, Pusēm ir tiesības pielietot visus no likuma un Līguma izrietošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus kopā, pie nosacījuma, ka tiesiskās aizsardzības līdzekļu vienlaicīga izmantošana nav pretrunā ar likumdošanu.
  • Puses atbild par Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju darbību un bezdarbību kā par savu pašu darbību un bezdarbību.
  • Puse kompensē otrai Pusei ar Līgumisko saistību pārkāpšanu radītos tiešos mantiskos zaudējumus. Nesaņemtie ieņēmumi un nemantiskie zaudējumi netiek kompensēti.
  • Iznomātājs neatbild par nolīgto termiņu pārsniegšanu, ja termiņu pārsniegšanu izraisa:
   • Nomnieka darbība vai bezdarbība, tostarp, Nomnieka norādījumi;
   • kavējumi, kas neizriet no Iznomātāja, lai sagādātu Iekārtas uzstādīšanas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas/saskaņojumus.
  • Līgumisko saistību pārkāpums ir attaisnojams, ja pārkāpuma iemesls ir nepārvarama vara. Nepārvarama vara ir apstāklis, ko Puse nevarēja ietekmēt vai, vadoties pēc saprātīguma principa, nevarēja sagaidīt, ka Līguma slēgšanas brīdī šādu apstākli ņemtu vērā, no tā izvairītos, vai traucējošo apstākli vai tā sekas pārvarētu.
  • Pusei, kuras Līguma izpildi traucē nepārvarama vara, nekavējoties par to jāinformē otra Puse.
  • Ja Nomnieks kavē rēķina apmaksu, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka, kas ir juridiska persona, kavējuma naudu 0,2% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, līdz parāda summas pilnīgai samaksai. Kavējuma nauda tiek aprēķināta no nākamās dienas pēc apmaksas termiņa, līdz parāda summas samaksas dienai (ieskaitot).
  • Ja rēķins netiek samaksāts apmaksas termiņā, Iznomātājam ir tiesības sūtīt Nomniekam atgādinājumu par Iznomātāja Cenrādī norādīto cenu.
  • Ja Iznomātājs konstatē, ka ir būtiski pasliktinājies Iekārtas stāvoklis, kas neizriet no Iekārtas parasta nolietojuma un pasliktināšanās, kā arī izmaiņām, kas ir saistītas ar Iekārtas lietošanu atbilstoši Līgumam, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt, lai Nomnieks kompensē Iekārtas salabošanas izmaksas. Ja Iekārtas salabošana nav lietderīga vai, laikā, kad to lietoja Nomnieks, Iekārta ir pazudusi, vai, beidzoties Līgumam, Nomnieks saprātīgā laikā nespēj Ierīci atgriezt (Līguma 8.3. p.), Iznomātājs var pieprasīt, lai tiek kompensēta Iekārtas atlikusī vērtība atbilstoši Cenrādim, kas bija spēkā Nomas piedāvājuma iesniegšanas brīdī. Iekārtas atlikusī vērtība samazinās atbilstoši Cenrādim par katru Iekārtas lietošanas gadu. Nomniekam ir tiesības pierādīt, ka Iekārtas patiesā atlikusī vērtība bija mazāka, nekā norādīts Cenrādī. Iekārtas, kas minēta 1.4.2. punktā, vērtības kompensācija atbilst likumdošanai.
 • IEKĀRTAS NODOŠANA, LĪGUMAM BEIDZOTIES
  • Iznomātājs demontē Iekārtu vēlākais 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad beidzas Līgums, izņemot, ja Puses vienojas par garāku termiņu. Nomniekam vispusīgi jāsadarbojas (galvenokārt jānodrošina piekļuve iekārtai), lai Iznomātājs varētu savlaicīgi demontēt Iekārtu.
  • Iekārtas atgriešana tiek fiksēta ar aktu.
  • Ja Nomnieks bez pamatota iemesla neļauj Iznomātājam demontēt Iekārtu (piemēram, neļauj Iznomātājam vai viņa pārstāvim piekļūt Iekārtai, citā veidā traucē demontāžu) un 50 (piecdesmit) dienu laikā no brīža, kad beidzās Līgums, neatgriež Iekārtu, Iznomātājam ir tiesības no Nomnieka pieprasīt kompensāciju Iekārtas atlikušās vērtības apmērā atbilstoši 7.9. punktam.
  • 8.3. punkts neizslēdz Nomnieka iespēju atgriezt Iekārtu arī pēc 50 dienām. Ja Iekārta tiek atgriezta, Nomnieks tiek atbrīvots no pienākuma maksāt Iekārtas atlikušo vērtību saskaņā ar 8.3. punktu, tomēr Nomniekam jāsamaksā Iekārtas Nomas maksa par laiku, kad Iekārta bija Nomnieka īpašumā no Līguma beigām līdz Iekārtas atgriešanai.
 • PAZIŅOJUMU NODOŠANA
  • Ar Līgumu saistītos paziņojumus un jautājumus Nomnieks sūta uz e-pasta adresi: [email protected]. Nomniekam nekavējoties jāinformē Iznomātājs par savas kontaktinformācijas izmaiņām.
  • Ja mainās kontaktpersonas vai to dati, Puses neslēdz vienošanos par Līguma grozījumiem, bet informē viena otru par šādām izmaiņām pa e-pastu.
  • Balstoties uz Līgumu iesniegtie paziņojumi, apstiprinājumi, pretenzijas u.c. komunikācija (turpmāk tekstā – “Paziņojumi”) tiek noformēta vismaz rakstiski reproducējamā veidā, ja no konkrētā Līguma punkta neizriet citādāk.
  • Balstoties uz Līgumu, iesniegts Paziņojums tiek uzskatīts par atbilstoši iesniegtu, ja tas ir sagatavots latviešu valodā un nosūtīts e-pastā. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka otra Puse ir Paziņojumu saņēmusi e-pasta nosūtīšanas brīdī, ja tas tiek sūtīts darbadienā, laikā 9.00-17.00 un, ja tiek sūtīts citā laikā, tad nākamās darbadienas plkst. 9.00, ja no servera nav saņemts paziņojums par e-pasta nepiegādāšanu, turklāt, ja Paziņojums ir nosūtīts uz citu e-pasta adresi vai otras Puses Kontaktpersonai uz šīs Kontaktpersonas e-pasta adresi.
 • NOBEIGUMA NOTEIKUMI
  • Puses apstiprina, ka, noslēdzot Līgumu, tās nav pārkāpušas nevienu attiecībā uz sevi spēkā esoša likuma, statūtu vai cita tiesību akta normu, vai ar agrāk noslēgtiem līgumiem vai vienošanām citas uzņemtas saistības, kā arī tām ir nepieciešamie pilnvarojumi, atļaujas un kompetence noslēgt Līgumu ar tā noteikumiem un kārtību.
  • Termini un jēdzieni, kas Līgumā ir vienskaitlī, nozīmē arī daudzskaitli un otrādāk, ja Līguma teksts vai doma neparedz citādāk.
  • Ja kāds Līguma noteikums daļēji vai pilnībā tiek anulēts, jo ir pretrunā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, tas neietekmē pārējo noteikumu vai to daļu spēkā esamību. Puses pieliek visas pūles, lai anulēto noteikumu aizstātu ar spēkā esošu noteikumu, kas atbilstu līguma saturam un domai.
  • Ja vienai Pusei ir izdevumi saistībā ar parāda piedziņu no otras Puses (tostarp, izdevumi par prasījumu tiesību atsavināšanu), otra Puse apņemas kompensēt visus ar parāda piedziņu saistītas izmaksas. No samaksātajām parāda summām vispirms tiek segts nokavētais parāds, tad ar parāda piedziņu saistītie izdevumi (tostarp arī juridiskās palīdzības izdevumi) un kā pēdējais – pamatparāds.
  • Iznomātājs apstrādā Nomnieka personas datus atbilstoši Iznomātāja Klientu datu apstrādes principiem, kas ir pieejami Iznomātāja mājaslapā https://www.enefit.lv/majai/privatuma-politika.
  • Visas no Līguma izrietošās domstarpības Puses cenšas atrisināt pārrunu ceļā.
  • No Līguma izrietošos strīdus, kurus Puses nespēj atrisināt, Pusēm vienojoties, tiek risināti Nomnieka dzīves vai atrašanās vietas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ja Nomnieks pēc Līguma noslēgšanas dzīvo ārvalstī vai uz turieni ir pārcēlis savu darbības vietu vai atrašanās vietu, vai ja Nomnieka darbības, dzīves vai atrašanās vieta nav zināma prasības iesniegšanas brīdī, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Iepriekš minētais neizslēdz Puses tiesības iesniegt pieteikumu par maksājuma rīkojuma paātrināto procesu saskaņā ar attiecīgā procesa jurisdikciju.