icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

SIA “Enefit Green” granulu pārdošanas un piegādes līgums


Pārdevējs – SIA "Enefit Green", reģistrācijas Nr. 40103783295, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167, faktiskā adrese "Granulas", Cieceres pag., Brocēni, Saldus nov., Latvija, LV-3851, un

Pircējs – fiziska persona vai juridiska persona, kas pērk preces pašpatēriņa nolūkos, kas nav saistīti ar preces tālākpārdošanu.

Prece – Enefit Premium klases (Enplus A1) 6 mm kokskaidu granulas, kas tiek ražotas Enefit Green rūpnīcā Brocēnos. Minimālais pasūtījuma apjoms ir viena Enefit kokskaidu granulu palete, t.i., Vienā Enefit kokskaidu granulu paletē ir 975 kg (65 x 15 kg) granulu.

SVARĪGI: Lai nodrošinātu Preces kvalitāti, Pircējs nodrošina Preces uzglabāšanu tumšās, sausās un slēgtās telpās.

 • Granulu pasūtīšana un norēķinu noteikumi
  • Pircējs veic granulu pasūtījumu izmantojot:

   a) Tiešsaistes pārdošanas rīku: https://www.enefit.lv/majai/granulas

   b) tālruni, zvanot uz SIA “Enefit” Pārdošanas nodaļu, kas pieņem un noformē granulu pasūtījumus Pārdevēja uzdevumā; tālr. +371 60000055.

  • Kopējo pirkuma cenu veido preces cena un tās piegādes izmaksas, kas tiek piemērota atkarībā no piegādes adreses un tiek aprēķināta brīdī, kad klients, veicot pasūtījumu, ir norādījis plānoto Preces piegādes adresi.
  • Aktuālā Preces cena ir publicēta https://www.enefit.lv/majai/granulas, visas cenas tiek norādītas, piemērojot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas.
  • SVARĪGI: Preces tiks nodotas tikai personai, kuru Jūs pasūtījuma veikšanas brīdī esat norādījis kā preču saņēmēju. Preču pieņemšanas brīdī Pircējs paraksta transporta kompānijas (autovadītāja) uzrādīto preču pavadzīmi, kas apstiprinās preču saņemšanu pielīgtajā apjomā un kvalitātē.

  • Pārdevējs var jebkurā laikā veikt cenu korekciju. Ja Pircējs ir veicis pasūtījumu pirms cenu izmaiņas ir stājušās spēkā, Pircējam ir piemērojama pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošā cena.
  • Ja Pircēja norādītā informācija pasūtījuma izdarīšanas brīdī ir neskaidra vai nepietiekoša, Pārdevēja pārstāvis ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā telefoniski sazinās ar Pircēju un precizē iztrūkstošo informāciju, lai noformētu korektu pasūtījumu.
  • Pircēja noformēto pasūtījumu Pārdevējs apstiprinās 5 darba dienu laikā pēc korekta pasūtījuma izdarīšanas, nosūtot attiecīgu apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pastu, elektroniskajai vēstulei pievienojot priekšapmaksas rēķinu un informāciju par distances līguma noteikumiem un atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdošanas līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs ir veicis priekšapmaksas rēķina samaksu pilnā apmērā.
  • Pārdevējs uzsāk preces sagatavošanu piegādei nākamajā darba dienā pēc dienas, kad Pircējs ir veicis priekšapmaksas rēķina samaksu pilnā apmērā.
  • Norēķinus par Preci iespējams veikt tikai bezskaidras norēķinu veidā, maksājumu veicot uz rēķinā norādīto Pārdevēja kontu kredītiestādē.
  • Ja Pircējs neveic avansa maksājumu par Preci rēķinā norādītajā termiņā un apmērā, šis distances līgums nav uzskatāms par noslēgtu, un Pircēja pasūtījums tiek anulēts. Šādā gadījumā Pircēja iepriekš veiktais pasūtījums netiks izpildīts, un gadījumā, ja Pircējs ir veicis daļēju priekšapmaksas rēķina apmaksu, samaksātā summa tiks atgriezta Pircējam 10 (desmit) darba dienu laikā uz norēķinu kontu, no kura tika saņemts Pircēja maksājums.
 • Preces piegāde
  • Mēs parasti piegādājam Preci 10 darba dienu laikā pēc 100% Preces apmaksas saņemšanas. Ja neparedzētu apstākļu dēļ (piem., ar preces sezonalitāti radītais pieprasījums pārsniedz ražošanas un piegādes resursu iespējas, u.tml.) piegādei būs vajadzīgas vairāk nekā 10 darba dienas, mēs sazināsimies ar Jums, lai par to informētu. Piegāde tiek veikta uz norādīto adresi tikai darbadienās, laikā no pulksten 8.00 līdz 17.00.
  • Preces piegādi veic Pārdevēja sadarbības partneris, turpmāk - Kurjers.
  • Mēs informēsim Jūs par plānoto Preces piegādes dienu 1 darba dienu iepriekš. Ja Jūs secināt, ka Jūs nevarēsit pieņemt pasūtījumu paredzētajā piegādes dienā, tad ne vēlāk kā iepriekšējās darba dienas laikā līdz plkst. 17:00, pirms plānotās piegādes Jums par to ir jāinformē Pārdevējs, zvanot uz mobilā tālruņa numuru +371 26679211vai nosūtot e-pastu uz adresi [email protected].
  • Piegādes pakalpojums ietver paletes izcelšanu no transportlīdzekļa un paletes pārvietošanu ne tālāk kā 5 metru rādiusā no transportlīdzeklim piemērotas apstāšanās vietas Pircēja norādītajā adresē un nav virs pirmā stāva līmeņa.
  • Par precīzu piegādes laiku Kurjers informēs Pircēju telefoniski, zvanot uz pasūtījumā veikšanas brīdī Pircēja norādīto tālruņa numuru vismaz vienu stundu pirms plānotā ierašanās laika.
  • Piegādes brīdī saņēmējam ir jābūt pieejamam norādītajā adresē un ir jāievēro zemāk norādītie preču piegādes un saņemšanas nosacījumi, lai garantētu veiksmīgu piegādi. Pretējā gadījumā tiks veikta atkārtota piegāde, un Pircējam tiks izrakstīts rēķins par atkārtotas piegādes izmaksām. Atkārtotas piegādes izmaksas ir 25 % no pasūtījuma kopējās cenas.
  • Lai nodrošinātu granulu piegādi:
   • Piebraucamā ceļa un vārtu platumam ir jābūt vismaz 3 metrus platam.
   • Ceļa segumam (virsmai) ir jābūt drošai, stabilai un stingrai, lai kravas automašīna ar transportlīdzekļa pilnu masu vairāk nekā 10 tonnas varētu droši pa to pārvietoties (lai tā neaizķertos un nenoslīdētu no ceļa).
   • Nav elementi, kas ierobežo transportlīdzekļa augstumu (piem., koki, jumti utt.)
   • Ziemas laikā piebraucamajam ceļam ir jābūt attīrītam, ceļi ap piegādes vietu ir jātīra un virsmai jābūt pietiekami izturīgai, lai ar palešu domkratu varētu piegādāt paleti. Ja tas nav iespējams, Klientam var piedāvāt manuālu izkraušanu.
   • Pārliecinieties, ka Jūsu piegādes adrese atrodas vietā, kur nav ierobežojošas ceļazīmes, kas liegtu šajā zonā iebraukt transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas.
   • Piegādājot dzīvojamos rajonos, ir svarīgi, lai autovadītāji spētu izbraukt no piegādes vietas, t.i., vai nu droši apgriezties, vai izbraukt pa citu ceļu (bez reversās kustības).
   • NB: Ja Jums ir aizdomas, ka varētu rasties problēmas ar piekļuvi izkraušanas adresei vai preces izkraušanu, pirms pasūtīšanas lūdzam sazināties ar SIA “Enefit Green” nolūkā konsultēties par iespējamām piegādes alternatīvām un papildu izmaksām, kas var rasties.
    Tālrunis: +371 26679211, e-pasts: [email protected]

   • Transportlīdzeklis, kas ieradīsies Jūsu piegādes adresē, ir 7,2 m garš, 2,45 m plats un 2,35 m augsts. Ja norādītajā adresē nav iespējama iebraukšana un preču izkraušana, tad transporta pakalpojuma sniedzējs pieņems labāko iespējamo lēmumu un izkraus preces tuvākajā iespējamajā vietā, lai nenodarītu kaitējumu ceļa segumam un/vai transportlīdzeklim, un piegāde tiks uzskatīta par pabeigtu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
   • Pacēlājs nolaidīs paleti līdz zemei, un transporta pakalpojuma sniedzējs ar rokas ratiņiem izcels paleti no pacēlāja. Lūdzam ņemt vērā, ka autovadītājs pārvietos paleti tikai 5 metru rādiusā no transportlīdzekļa atrašanās vietas. Transporta kompānijai nav pienākums izpildīt cita veida Pircēja pieprasījumus par piegādes pabeigšanu. Piegāde tiks uzskatīta par pabeigtu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
   • Jebkurā gadījumā Pircējs uzņemas visu atbildību par Preces piegādes brīdī Pircēja īpašumam nodarītiem jebkāda veida bojājumiem, kas nav tīša Pārdevēja vai transporta kompānijas darbinieku vaina, ja Pircējs nav nodrošinājis drošu Preces piegādes apstākļus (ceļa kvalitāte, piebraukšanas un apgriešanās iespējas u.tml.).
   • Preču izsniegšanas kārtība, ja Pircējs izvēlas Preces piegādi nodrošināt pats:
    • Pircējam ir jānodrošina Preces paņemšana no noliktavas adresē "Granulas", Cieceres pag., Brocēni, Saldus nov., Latvija, LV-3851 divu nedēļu laikā skaitot no dienas, kad saņemts Pārdevēja paziņojums par to, ka Prece ir sagatavota transportēšanai, turpmāk – Preces saņemšanas termiņš;
    • Ja Pircējs neveic Preces transportēšanu no noliktavas norādītajā Preces saņemšanas termiņā, lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu Pārdevēja resursu izmantošanu, šis distances līgums tiks uzskatīts par Pircēja vienpusēji izbeigtu nākamajā dienā, kas seko iepriekš norādītajam Preces saņemšanas termiņam un Pircēja pasūtījums tiek anulēts.
    • Līguma izbeigšanas gadījumā Pircēja iepriekš veiktais pasūtījums netiks izpildīts, un Pircēja samaksātā summa tiks atgriezta Pircējam 10 (desmit) darba dienu laikā uz norēķinu kontu, no kura tika saņemts Pircēja maksājums.
 • Sūdzību un strīdu izskatīšana
  • Pārdevējs ir atbildīgs, ja prece neatbilst Pārdošanas līgumam, ar nosacījumu, ka neatbilstība pastāvēja piegādes brīdī.
  • Lai Pārdevējs nodrošinātu preces atbilstību, Pircējam par neatbilstību ir jāinformē Pārdevējs divu dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.
  • Pircējs informē Pārdevēju par neatbilstošu Preci, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Lūdzam norādīt Pircēja datus un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu, preču trūkumu un Pircēja prasību (trūkuma novēršana, aizvietošana u.c.) un pievienot pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju.
  • Pārdevējs izskata Pircēja sūdzību un sniedz pamatotu rakstveida atbildi ne vēlāk kā viena mēneša laikā.
  • Strīdus, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā, Pārdevējs un Pircējs risina sarunu veidā. Ja strīdu neizdodas atrisināt 30 kalendāro dienu laikā, līdzēji strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
  • Noteiktos apstākļos patērētāji var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) vai platformā “Strīdu izšķiršana tiešsaistē” (http://ec.europa.eu/odr).
 • Atteikuma tiesības
  • Informācija par Atteikuma tiesībām, to izmantošanas kārtību, t.sk., preču atgriešanu ir šī līguma neatņemam sastāvdaļa (1.pielikums)
  • Informācija par atteikuma tiesībām un atteikuma veidlapa pieejama vietnē.
 • Klienta datu aizsardzība
  • Mēs glabājam un apstrādājam tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami mūsu līgumsaistību izpildei.
  • Nolūkā noslēgt un izpildīt Pārdošanas līgumu Pārdevējs kā datu pārzinis apstrādā Pircēja personas datus. Šādas apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas (b) punkts un, ja netiek sniegta nepieciešamā informācija, puses nevar noslēgt vai izpildīt visas no Pārdošanas līguma izrietošās saistības. Personas dati tiek glabāti Pārdošanas līguma darbības laikā, kā arī likumā noteikto noilguma termiņu.
  • Personas dati var tikt atklāti finanšu iestādēm, konsultantiem, IT pakalpojumu sniedzējiem un parādu piedzinējiem (gadījumā, ja Pircējs kavē jebkādus maksājumus), kā arī citām personām, kuras ir nodrošinājušas datu aizsardzības pienākumu izpildi un kuras Pārdevējs izmanto Pārdošanas līguma izpildei.
  • Likumā noteiktajos gadījumos Pircējam ir tiesības pieprasīt piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, iebilst pret apstrādi vai pieprasīt tās ierobežošanu, un pieprasīt tiesības uz datu pārnesamību. Ja Pircējs uzskata, ka Pārdevējs pārkāpj tā tiesības uz personas datu aizsardzību, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību savas valsts datu aizsardzības iestādē.