icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Enefit privātuma paziņojums


Personas datu apstrādātājs ir Enefit SIA (adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013) (turpmāk — Enefit) un — dažos gadījumos — Eesti Energia AS kā Enefit mātesuzņēmums.

Ar ko ir saistīts privātuma paziņojums?

Privātuma paziņojums:

 • paskaidro, ko mēs darām, lai aizsargātu un ievērotu jūsu personas datu privātumu;
 • paskaidro, kā mēs apkopojam, lietojam un aizsargājam jūsu personas datus;
 • palīdz jums izprast, kā jūsu personas dati tiek apkopoti un lietoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem.

Apstrādājot jūsu personas datus, mēs ievērojam Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktus.

Šos datus mēs izmantojam mērķim, kādam tie tika apkopoti, un ciktāl tas vajadzīgs, lai sasniegtu šo mērķi. Tiklīdz mērķis ir sasniegts, personas dati tiek dzēsti.

Privātuma paziņojums sniedz informāciju un vadlīnijas, kas vajadzīgas, izmantojot mūsu pakalpojumus, produktus, lietotnes un e-vidi vai apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes. Privātuma paziņojumā nav informācijas par datu apstrādi citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs vai saistībā ar to sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūs varat izmantot mūsu pakalpojumus un e-vidi vai nu kā klients, kam noslēgts līgums, vai tikai kā pakalpojuma lietotājs, pamatojoties, uz kādas citas personas noslēgtu līgumu, vai vienkārši, apmeklējot mūsu e-vidi kā lietotājs bez nepieciešamības slēgt līgumu. Visos turpmāk uzskaitītajos gadījumos mēs vadāmies pēc šā privātuma paziņojuma. Ja mūsu pakalpojumu klients ļauj lietotājam izmantot pakalpojumus, pamatojoties uz klienta un Enefit līgumu, klientam ir jānodrošina, ka lietotājs ir iepazinies ar privātuma paziņojumu.

Mēs atsaucamies uz privātuma paziņojumu un ļaujam jums ar to iepazīties līguma noslēgšanas brīdī, kā arī sniedzot pakalpojumu, piegādājot produktu un/vai nodrošinot e-vidi. Privātuma paziņojums ir informatīvs dokuments, kas nav ar jums parakstītā līguma vai vispārējo noteikumu un nosacījumu daļa.

Nemitīgi attīstoties mūsdienīgajiem pakalpojumiem, ierīcēm un risinājumiem, mainās arī ar tiem saistītās datu apstrādes darbības. Mēs darām visu iespējamo, lai atjauninātu privātuma paziņojumu un lai to darītu jums pieejamu Enefit tīmekļa vietnē www.enefit.lv Mēs jūs informēsim par būtiskākajām privātuma paziņojuma izmaiņām, kas jūs skar, sniedzot informāciju mūsu tīmekļa vietnē, e-pastā vai citā atbilstīgā veidā.

Kas ir personas dati un kāda veida personas datus apstrādā Enefit?

Personas dati (turpmāk arī — dati) ir dati, kas ir tieši vai netieši saistīti ar jums kā fizisku personu. Skaidrības labad mēs jūsu personas datus grupējam piecās turpmāk aprakstītajās kategorijās atkarībā no to būtības un avotiem. Personas datu avots ir kanāls vai persona, caur kuru personas dati nonāk Enefit rīcībā.

Pamatdati

Pamatdati, piemēram, ietver: vārdu, uzvārdu, lietotājvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pases, ID kartes) numuru un citu saistīto informāciju, vecumu, adresi, e-pasta adresi, informāciju par abonētajiem pakalpojumiem vai iegādātajiem produktiem (piemēram, pakalpojuma sastāvu, papildu pakalpojumiem, parametriem, pakalpojuma sniegšanas adresi, izmantoto aprīkojumu utt.) un saistīto statisko IP adresi, domēna nosaukumu vai ierīces sērijas numuru, rēķinu informāciju (adresi rēķinā, atsauces numuru, rēķina izrakstīšanas adresi utt.) utt.

Datu apkopošanas avoti: informāciju iegūstam no jums un to jūsu pakalpojuma lietošanas. Daļu pamatdatu iegūstam no valsts reģistriem.

Īpašas personas datu kategorijas

Īpašas personas datu kategorijas ietver rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, ģenētiskos datus, biometriskos datus, ko izmanto kā fiziskas personas unikālu identifikatoru, fiziskas personas veselības datus vai datus par dzimumdzīvi un seksuālo orientāciju.

Datu apkopošanas avoti: mūsu mērķis nav apkopot īpašu kategoriju personas datus par jums, taču šādi dati var tikt mums atklāti netīši, piemēram, e-pastā vai telefonsarunā saistībā ar klientu attiecībām, ja jūs šos datus mums atklājat.

Dati, kas nav personas dati

Pēdējā kategorijā ir dati, kas nav personas dati un kas ir jāapstrādā, lai sniegtu un pilnveidotu pakalpojumus. Mēs uzskatām, ka dati, kas nav personas dati, ir dati, kuri iegūti mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā.

Datu apkopošanas avoti: mēs iegūstam šo informāciju, kad pakalpojumus izmanto klienti, ko Enefit nav autentificējis.

Kā mēs apkopojam jūsu personas datus?

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, ko varat izmantot pakalpojumu un pārdošanas videi tiešsaistē, citā interneta vidē vai elektroniskās lietotnēs (turpmāk — e-vide). Šādā veidā apkopoto personas datu sastāvs ir atkarīgs no tā, kurus konkrētos pakalpojumus vai e-vidi jūs izmantojat, kāda veidi dati ir vajadzīgi šo pakalpojumu un e-vides nodrošināšanai, kādā mērā šie dati tiek mums nosūtīti šim mērķim (piemēram, pakalpojuma abonēšana, reģistrēšanās par lietotāju utt.) un kāda veida datu apstrādes piekrišanu jūs mums dodat. Apkopojot datus, mēs ievērojam principu, kas paredz pēc iespējas mazāka datu apjoma apkopošanu, t. i., mēs apkopojam tikai tos datus, kas vajadzīgi mērķa sasniegšanai.

Personas dati tiek apkopoti šādos veidos:

 • mēs saņemam jūsu datus brīdī, kad pasūtāt pakalpojumu vai preces, reģistrējaties kā klients, lietojat pakalpojumu vai e-vidi, abonējat apkārtrakstu, nosūtāt mums informācijas pieprasījumu vai sūdzību un citās līdzīgās situācijās;
 • dati tiek apkopoti, kad izmantojat mūsu pakalpojumus;
 • tāpat mēs pēc vajadzības saņemam personas datus no citiem avotiem (piemēram, no citiem pakalpojumu sniedzējiem vai publiskiem reģistriem, piemēram, iedzīvotāju reģistra, uzņēmumu reģistra), ja tas ir vajadzīgs, lai slēgtu, īstenotu vai piemērotu līgumu vai lai izpildītu tiesību aktos noteiktu prasību; turklāt šādas datu apstrādes pamatā var būtu jūsu piekrišana; plašāka informācija par datu apstrādi, balstoties uz piekrišanu, ir sniegta turpmāk.

Uz kāda pamata un kādiem mērķiem tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Visu veidu personas datu apstrādei ir jābūt pamatotai. Mēs esam iedalījuši Enefit personas datu apstrādes likumīgos pamatojumus četrās grupās: juridiskas prasības izpilde, līguma īstenošana, likumīgas Enefit intereses un jūsu piekrišana.

Līdzīgi esam sagrupējuši visus jūsu personas datu apstrādes mērķus, balstoties uz šiem četriem likumīgajiem pamatojumiem. Atkarībā no šī dalījuma pamatojumiem un mērķiem piemēro atšķirīgus datu glabāšanas termiņus, un jums ir atšķirīgas tiesības un iespējas ietekmēt un izvēlēties jūsu personas datu apstrādi.

Likumīgas intereses

Likumīgas intereses nozīmē, ka mēs vēlamies izmantot personas datus, pirmām kārtām un galvenokārt lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un pakalpojumu sniegšanu, pilnveidotu pakalpojumus, produktus un e-vidi, kā arī veicinātu klientu saziņu un darījumdarbības — tas viss nav obligāti vajadzīgs, lai īstenotu līgumu. Tādējādi mēs varam klientiem sniegt pakalpojumus, produktus, cenu risinājumus, apkalpošanu utt., kas atbilst klientu vēlmēm. Turklāt varam apkopot statistikas datus, kas vajadzīgi atbilstīgu darījumdarbības lēmumu pieņemšanai. Uz šāda pamata mēs apstrādājam datus arī gadījumā, ja tas vajadzīgs veikto darījumu dokumentēšanai darījumu gaitā vai cita veida darījumu informācijas apmaiņai. Pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs arī apstrādāsim jūsu pamatdatus mārketinga analīzes veikšanas nolūkā.

Likumīgas intereses pirmām kārtām ir mūsu un jūsu tiesību līdzsvars. Mūsdienīgās klientu attiecībās tiek pieņemts, ka pakalpojumu sniedzējs padarīs pakalpojuma izmantošanu un apkalpošanu klientam pēc iespējas vienkāršāku un precīzāku. Tomēr to vislabāk var panākt, ja šim nolūkam varam izmantot jūsu personas datus. Turklāt mums ir jāveic papildu datu apstrāde, lai, piemēram, optimāli izmantotu apkalpošanas kanālus, uzlabotu un pilnveidotu mūsu sistēmas, lietošanas statistikas datus utt.

Šis uz likumīgu interešu pamata veiktās personas datu apstrādes pārskats nav izsmeļošs. Ja tas ir pamatoti, mēs varam atbilstīgā apmērā apstrādāt datus uz likumīgu interešu pamata arī citiem mērķiem ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj tiesību aktus.

Tā kā nepieciešamība apstrādāt personas datus uz likumīgu interešu pamata neizriet tieši no tiesību aktiem vai līguma, taču vienlaikus nav nepieciešama jūsu iepriekšēja piekrišana, mūsu risinājums ir tāds, ka varat ar mums vienmēr sazināties un lūgt precizējumus, iesniegt iebildumus un liegt datu apstrādi jebkuram no turpmāk izklāstītajiem mērķiem.

Ar datu izmantošanu uz likumīgu interešu pamata ir saistīti šādi mērķi: vispārējas mārketinga darbības; statistikas dati par traucējumiem, pārdošanu, patēriņu utt. (proaktīva apkalpošana); klientu grupu vispārīgi profili; krāpšanas novēršana; datu drošība, Enefit īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošana un pieteikšanās informācija saistībā ar Enefit vidi); klientu attiecību pārvaldība (pieprasījumu, saziņas, klientu apkalpošanas pārvaldība), sarunas tiešsaistē ar Enefit; klientu attiecības (strīdu izšķiršana); datu apmaiņa grupas iekšienē; Enefit produktu un pakalpojumu pilnveide; Enefit sistēmas pilnveide, testēšana; Enefit ieņēmumu iekasēšanas nodrošināšana.

Uz piekrišanu balstīta datu apstrāde

Pirmām kārtām un galvenokārt mēs lūdzam jūsu piekrišanu izmantot datus, bez kuriem mēs varētu nodrošināt mūsu pakalpojumus, preces un e-vidi, bet bez kuriem šie pakalpojumi, preces un e-vide nebūtu tik personīgi, lietotājiem draudzīgi, ērti un personalizēti.

Ar jūsu piekrišanu vēlamies izmantot jūsu datus, lai apzinātu jūsu rīcību un patērētāja ieradumus, kā arī jūsu patēriņu saistībā ar vēlmēm, izvēlēm un vajadzībām, lai:

 • sagatavotu mārketinga piedāvājumus, nosūtītu jums ziņas un šajā nolūkā izraudzītos atbilstīgu mārketinga kanālu;
 • noteiktu jūsu mārketinga segmentu, klienta veidu un/vai profilu;
 • izstrādātu un piedāvātu jaunus, personalizētus un/vai mērķtiecīgus pakalpojumus, piedāvājumus un e-vides elementus vai uzlabotu lietotāju pieredzi;
 • piedāvātu jums personalizētu vai mērķtiecīgu saturu, piedāvājumus un reklāmu Enefit klientu apkalpošanas, pārdošanas vai citā tiešsaistes vidē, lietotnēs vai citā elektroniskā vidē (e-vidē);
 • nodrošinātu datus apstrādei Enefit grupas uzņēmumiem un pilnvarotajiem datu apstrādātājiem, kuri šos datus apstrādās saskaņā ar Enefit noteiktajiem mērķiem.

Jūs varat jebkurā brīdī vēlāk atsaukt savu piekrišanu Enefit e-vidē vai iesniedzot jaunu attiecīgu pieteikumu rakstiski vai rakstiski reproducējamā formātā. Pieteikumam vai piekrišanas atsaukšana nevar stāties spēkā ar atpakaļejošu datumu. Atkarībā no tehniskā risinājuma piekrišanas sniegšana un atsaukšana informācijas sistēmā var aizņemt līdz vienai dienai.

Jūsu piekrišana ir derīga līdz brīdim, kad to atsaucat.

Piekrišana ir derīga gan tad, ja esat ar Enefit noslēdzis līgumu, gan ja izmantojat Enefit pakalpojumus kā identificēts lietotājs, kā noteikts citas personas noslēgtā līgumā, t. i., ja esat personalizēts lietotājs.

Mēs varam izmantot jūsu datus mārketinga nolūkos, lai tos sasaistītu ar citiem datiem, kas attiecas uz jums, un tas var ietvert patēriņu un kredītinformāciju citu mūsu pakalpojumu, preču un e-vides ietvaros, lietošanas datus no e-vides, tostarp darbību žurnālus, jūsu saziņu ar Enefit, no datu apstrādātājiem vai trešām pusēm saņemtos datus (piemēram, datus, kas saņemti no Google Analytics, Facebook, informāciju par kredītspēju).

Ar jūsu piekrišanu mēs mārketinga nolūkos varam nosūtīt datus trešām personām, lai jums nosūtītu Enefit mārketinga ziņas šo personu lietotnēs, e-vidē, sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos utt. (piemēram, Google lietotnēs, Facebook).

Kopumā jūsu kā privāta klienta un kā korporatīvā klienta datu apstrāde notiks saskaņā ar līdzīgiem noteikumiem. Tomēr jānorāda, ka jūsu kā privāta klienta izvēle attiecībā uz jūsu datu izmantošanu mārketinga nolūkos neietver mārketinga analīzes veikšanu attiecībā uz korporatīvo klientu, ciktāl tas vajadzīgs, lai sagatavotu piedāvājumus, balstoties uz to, kā korporatīvais klients izmanto ierīces un pakalpojumus, jo korporatīvā klienta kā mūsu līgumiskā partnera likumīgās interesēs ir tādu piedāvājumu saņemšana, kuri atbilst korporatīvā klienta vajadzībām.

Svarīgi, lai šādas analīzes pamatā nebūtu personalizēta pieeja, bet gan konkrēta korporatīvā klienta vispārējas lietošanas profils un saziņas datu kopas analīze.

Jūs varat liegt šādu datu apstrādi, iesniedzot Enefit atbilstīgu iebildumu.

Līguma īstenošana

Personas datus līguma īstenošanas nolūkā pirmām kārtā apstrādā, iegūstot konkrētu rezultātu saistībā ar mūsu pakalpojumiem un produktiem, un tas nav iespējams bez personas datu apstrādes. Mēs esam noteikuši, kāda veida personas dati ir vajadzīgi, lai nodrošinātu pakalpojumu vai produktu un kvalitātes līmeni, kas noteikts attiecīgajā līgumā, tādēļ spējam personas datus apstrādāt tikai absolūti nepieciešamajā mērā.

Tas ietver šādus mērķus: attiecības pirms līguma noslēgšanas (Enefit piedāvājuma pieprasīšana); automātiskus lēmumus (kredītreitings); klienta pasūtījumu pārvaldību; klientu attiecību apkalpošanu (līgumu slēgšana, personas identificēšana, atgādinājumu nosūtīšana utt.); produkta/pakalpojuma nodrošināšanu vai piegādi klientam; pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar līgumu; tādu traucējumu pārvaldību, kuri skar klientam sniegtos pakalpojumus, un citu starpgadījumu pārvaldību (paziņošana, risinājums); rēķinu izrakstīšanu (rēķinu sagatavošana un iesniegšana, maksājumu iekasēšana); tehnisku kļūdu atklāšanu un novēršanu Enefit pakalpojumos; maksu aprēķināšanu un pārvaldību saistībā ar Enefit pakalpojumu izmantošanu; krāpšanas atklāšanu.

Atbilstība tiesību aktu prasībām

Atbilstība tiesību aktu prasībām paredz, ka mums ir jāveic vajadzīgā datu apstrāde, jo to mums kā pakalpojumu sniedzējam/tirgotājam nosaka tiesību akti.

Ja datu apstrāde ir vajadzīga saistībā ar tiesību aktu prasību izpildi, lēmumu par šādu personas datu apkopošanu un reģistrēšanu nevar pieņemt ne Enefit, ne jūs. Tas ietver šādus mērķus: grāmatvedību; atbildes uz valsts iestāžu pieprasījumiem; tiesību aktos noteiktās pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu; pieļauto pārkāpumu paziņošanu uzraudzības iestādei un personai.

Kas ir mārketinga profilēšana?

Uzņēmumā Enefit mārketinga profilēšana attiecas uz tādu datu apstrādi, kurai mēs izmantojam datu apstrādes tehnoloģijas, izmantojot dažādas statistiskās vai matemātiskās, vai predikatīvās analīzes metodes, lai noteiktu dažādas saiknes, iespējamības, saistības, tendences, modeļus, mārketinga profilus utt. Rezultātā mēs varam prognozēt vai noteikt jūsu vēlmes, izvēles un vajadzības saistībā ar mūsu piedāvāto preču un pakalpojumu patēriņu.

Profilēšana un cita veida automatizētā mārketinga datu apstrāde atšķiras ar to, ka profilēšana palīdz noteikt vai prognozēt papildu datus par jums (sk. piemērus turpmāk), kas var neatbilst realitātei.

Kā mēs izmantojam mārketinga profilēšanu?

 • Vispārēja segmentu noteikšana, klientu veidu vai profilu izveide un piešķiršana, kuru ietvaros varam analizēt klientu demogrāfiskos datus (vecumu, dzimumu), pakalpojumu izmantošanas dati un citi apkopoti dati, izmantojot vairākas dažādas (katrā gadījumā konkrētas) un starptautiski atzītas statistiskās analīzes metodes, lai analizētu profilus nolūkā izstrādāt dažādus klientu segmentus, veidus vai profilus, un, pamatojoties uz profilu analīzē izmantotajiem identifikācijas datiem un iespējamības novērtējumu, mēs varam noteikt konkrētu klientu segmentu, veidu vai profilu (piemēram, tehnoloģiju lietpratēji) un izmantot šo novērtējumu dažādiem mārketinga lēmumiem (iesniedzot klientam piedāvājumu, publicējot personalizētu saturu un reklāmu e-vidē utt.).
 • Rīcības un interešu novērtējumi, pamatojoties uz klienta maršrutu, kura gadījumā mēs varam analizēt klienta datus saistībā ar pakalpojumu izmantošanu, tīmekļa vietņu apmeklējumiem un citus datus saistībā ar iegādēm un patēriņu, kā arī dažādas statistiskās analīzes metodes un profilu analīze, lai konstatētu klientu rīcības tendences, modeļus un klientu veidu, un, pamatojoties uz minēto, veikt iespējamības novērtējumu par to, cik ieinteresēts klients būtu pasūtīt un izmantot konkrētu pakalpojumu, tādējādi prognozējot klienta ieinteresētības pakāpi utt.
 • Uz atrašanās vietu balstīti piedāvājumi, kuru gadījumā varam analizēt to klientu datus, kuri ir izmantojuši pakalpojumus konkrētā teritorijā, un izmantot statistiskās analīzes metodes un profilu analīzi, lai pieņemtu lēmumu par to, vai nosūtīt mārketinga piedāvājumu vai ziņu konkrētam klientam.
Jums ir tiesības jebkurā brīdī iesniegt iebildumu par tādu mārketinga datu apstrādi, kas ir saistīti ar jums, tostarp par profilu analīzi mārketinga nolūkos, par to informējot Enefit.

Kādus automatizētus lēmumus mēs pieņemam par jums?

Kredītreitings

Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas gadījumā mēs veicam pamatinformācijas izpēti par klientu, kuras rezultātu izsaka kā kredītreitingu.

Jūsu kredītreitings tiek regulāri atjaunināts.

Nosakot kredītreitingu, mēs apkopojam:

 • attiecīgo informāciju par to, kā jūs veicat maksājumus, un pamatinformāciju no Enefit informācijas sistēmām;
 • informāciju no publiskām datubāzēm (oficiāli paziņojumi, tiesu izpildītāju sniegtā informācija, citi oficiāli reģistri un publikācijas, piemēram, uzņēmumu reģistrs, iedzīvotāju reģistrs);
 • informāciju no maksājumu kavējumu reģistra, izmantojot privātpersonu rādītājus.

Arī manuālas pārskatīšanas laikā mēs pievienojam papildu avotus (pārlūkprogrammas, tiesu spriedumu meklēšana utt.)

Parādu pārvaldība

Ja klients neatmaksā parādu, neraugoties uz tam nosūtītajiem parāda paziņojumiem, piemēro pakalpojumu ierobežojumu saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

Saistībā ar automatizētajiem lēmumiem, kas ir pieņemti par jums, jums ir tiesības pieprasīt, lai šos lēmumus pārskata Enefit darbinieks.

Vai ir tādas trešās personas, kas papildus Enefit var apstrādāt jūsu personas datus?

Enefit grupas uzņēmumi (Eesti Energia AS uzņēmumu grupa) var piekļūt jūsu datiem, lai pieņemtu uzņēmuma vadības un administratīvos lēmumus. Tāpat tie var piekļūt šiem datiem, izmantojot uz grupu bāzētas informācijas sistēmas, lai sniegtu pakalpojumus.

Mums ir partneri, kas ar mums sadarbojas un kas apstrādās jūsu datus Enefit vārdā. Šīs trešās personas nedrīkst izmantot personas datus citiem mērķiem, izņemot tā pakalpojuma sniegšanai, par kuru tās ir vienojušās ar mums. Izmantojot sadarbības partnerus, mēs atbilstīgi parūpējamies par to, lai tie strādātu saskaņā ar šo privātuma paziņojumu.

Uzņēmumi, ar kuriem mēs sadarbojamies, parasti atrodas Latvijā, Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā, bet atsevišķos gadījumos tie var atrasties ārpus minētajām teritorijām. Tādā gadījumā mēs īstenojam atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāptas jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību. Sīkāku informāciju par jūsu datu nosūtīšanu varat saņemt, iesniedzot datu piekļuves pieprasījumu.

Saskaņā ar datu apstrādes līgumiem, kas noslēgti ar partneriem, dažos gadījumos atbildība var būt dalīta, kas nozīmē, ka gan mēs, gan mūsu partneris uzņemas kopīgu atbildību par jūsu personas datu apstrādi. Tādā gadījumā papildus mūsu datu aizsardzības noteikumiem un nosacījumiem ir piemērojami mūsu partnera datu aizsardzības noteikumi un nosacījumi.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabāsim jūsu personas datus uz laiku, kas vajadzīgs, lai sasniegtu privātuma paziņojumā norādītos mērķus, vai laiku, kuru paredz juridiskās prasības.

Šajā saistībā jāņem vērā, ka konkrētos gadījumos uz termiņiem var attiekties izņēmumi, piemēram, parādu gadījumā nav piemērojami daži no automātiskajiem termiņiem. Tāpat šie noteikumi neattiecas uz anonīmu datu glabāšanu, jo šādā gadījumā runa vairs nav par personas datiem.

Turpmāk sniegts kopsavilkums ar mūsu principu piemēriem saistībā ar personas datu glabāšanu. Šis nav izsmeļošs saraksts; precīzāki glabāšanas termiņi ir pieejami, pārskatot jūsu personas datus (sk. turpmāk):

ne vēlāk kā 1 mēneša laikā - videonovērošana;

pēc 6 mēnešiem - potenciāli klienti, kas vēlējušies saņemt cenu piedāvājumus vai informāciju par tehnisko gatavību, bet nav reģistrējušies kā klienti;

pēc 1,5 gadiem - ar klientu saistīti notikumi (konsultācijas, vispārīgi piedāvājumi);

pēc 2 gadiem - sarunu ieraksti;

pēc 3 gadiem - kontaktpersonu dati; notikumi (pasūtījums, sūdzība, starpgadījums, parāda paziņojums); dati par parāda prasībām, kas pārdotas iekasēšanas aģentūrai; dati, kas saistīti ar kredīta piešķiršanu un kredīta apkalpošanu;

pēc 5 gadiem - dati, kas apkopoti nolūkā novērst nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu;

pēc 7 gadiem - neaktīva klienta finanšu dati;

pēc 13 gadiem - parāda dati, ja netiek īstenota atgūšanas procedūra.

Kā mēs nodrošinām jūsu datu drošu apstrādi?

Mēs īstenojam vajadzīgos organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai nodrošinātu datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti. Šie pasākumi ietver darbinieku, informācijas, IT infrastruktūras, korporatīvo un publisko tīklu, kā arī biroja ēku un tehniskā aprīkojuma aizsardzību.

Informācijas drošības pasākumu mērķis ir panākt atbilstīgu informācijas aizsardzības līmeni, risku mazināšanu un riska novēršanu.

Mūsu darbiniekiem ir jāievēro datu konfidencialitātes un aizsardzības prasības; darbinieki apgūst datu aizsardzības apmācību un atbild par savu pienākumu izpildi.

Mūsu partneriem ir jānodrošina, lai to darbinieki ievēro tādus pašus noteikumus, kādus ievērojam mēs, un viņu darbinieki atbild par personas datu izmantošanas prasību ievērošanu.

Ko jūs varat darīt, lai aizsargātu savus personas datus?

Lai gan Enefit liek lielu uzsvaru uz jūsu personas datu drošuma un drošības garantēšanu, jums pašam ir liela nozīme šo mērķu sekmīgā sasniegšanā.

Pirms savu personas datu atklāšanas trešām personām vai pirms to ievadīšanas, apsveriet, kas saņems šos datus un cik droši tie tiks glabāti.

Paroļu, personu apliecinošu dokumentu datu un citas sensitīvas informācijas un rīku atklāšana un kopīgošana ar citiem ir aizliegta un nav saprātīga. Komunikāciju un interneta pakalpojumu gadījumā ir jāņem vērā, ka, ļaujot piekļūt saviem datiem (piemēram, mūsu pašapkalpošanās vidē) vai nu savas nolaidības, vai citu iemeslu dēļ, jūs nodrošināsit piekļuvi pakalpojumu datiem, rēķinu informācijai un saistīto personu datiem.

Ja jums ir aizdomas, ka jūsu personas dati ir apstrādāti pretrunīgi mūsu privātuma paziņojumam vai ka jūsu informācija ir atklāta svešām personām, informējiet mūs pēc iespējas ātrāk. Tādējādi mēs varam rast situācijas risinājumu pēc iespējas ātrāk un palīdzēt samazināt iespējamos zaudējumus.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem?

Piekļuves tiesības jūsu datiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, kas ir Enefit rīcībā. Turklāt jums ir tiesības saņemt informāciju par datu apstrādes mērķiem un datu glabāšanas termiņiem. Piekļuve datiem ir iespējama pašapkalpošanās vidē. Šajā nolūkā jums ir vispirms pienācīgi jāautentificējas un jāiesniedz mums atbilstīgs pieteikums. Mums ir tiesības uz šādiem pieprasījumiem atbildēt 30 dienu laikā.

Tiesības grozīt personas datus

Ja, pārskatot savus datus, atklājat, ka tie nav pareizi, vai ja jūsu personas dati ir mainījušies, varat tos pats jebkurā brīdī izmainīt mūsu pašapkalpošanās vidē.

Tiesības tikt aizmirstam

Konkrētos gadījumos jums ir tiesības uz jūsu personas datu dzēšanu. Tas it sevišķi attiecas uz datu apstrādi uz piekrišanas un likumīgo interešu pamata. Tas ietver, piemēram, mārketinga profilēšanu un tml. darbības. Tomēr personas datu pilnīga dzēšana bieži nav iespējama, jo mēs datus izmantojam arī citiem mērķiem, ar ko saistībā šādu datu priekšlaicīga dzēšana nav atļauta līgumisku vai juridisku apsvērumu dēļ.

Tiesības iesniegt iebildumus

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jebkuru no darbībām, kas saistīta ar jūsu personas datu apstrādi un ko veic uz likumīgo interešu pamata. Pēc iebilduma saņemšanas mēs izskatīsim likumīgās intereses un, ja iespējams, pārtrauksim attiecīgo datu apstrādi.

Šīs tiesības nevar izmantot situācijā, kad mums ir jāsagatavo, jāiesniedz vai jāaizstāv juridiska prasība (piemēram, mēs uzskatām, ka persona ir pārkāpusi līgumu un ka tādēļ mums ir jāvēršas tiesā vai citā tiesībaizsardzības aģentūrā, lai aizsargātu mūsu tiesības).

Tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi

Konkrētos gadījumos jums ir iespēja ierobežot personas datu apstrādi, mūs par to skaidri informējot pašapkalpošanās vidē. Šīs tiesības var izmantot tikai šādos gadījumos:

 • lai pārbaudītu personas datu precizitāti, kad jūs esat paudis šaubas par to precizitāti;
 • lai reģistrētu datu nelikumīgu apstrādi;
 • jums ir vajadzīgi personas dati, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizstāvētu juridisku prasību;
 • kad jūs iesniedzat iebildumu un prasāt izskatīt likumīgās intereses, un vēlaties ierobežot attiecīgo datu apstrādi līdz lēmuma pieņemšanai.

Tomēr jums jāņem vērā, ka šo tiesību izmantošanai ir ļoti precīzi jāformulē mērķis un ka dažos gadījumos uz laiku var tikt apturēti pakalpojumi.

Tiesības nodot datus

Tiesības nodot datus sniedz jums papildu kontroles iespējas attiecībā uz saviem personas datiem. Mēs jums ļaujam piekļūt jūsu personas datiem vai tos tieši nodot citam pakalpojumu sniedzējam mašīnlasāmā formātā (ja otrs pakalpojumu sniedzējs spēj pieņemt datus šādā formātā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevaram to garantēt un neatbildam par cita pakalpojumu sniedzēja spēju pieņemt jūsu personas datus.

Pretēji tiesībām piekļūt jūsu datiem jūsu tiesības datus nodot ierobežo vairāki aspekti:

 • jums ir tiesības saņemt mums iesniegtos personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā;
 • nodošanas tiesības attiecas tikai uz datiem, ko izmantojam līguma īstenošanai vai uz piekrišanas pamata, un tikai automatizēti;
 • izmantojot šīs tiesības, mums ir jāņem vērā arī trešo personu privātuma tiesības.

Lai jums sniegtu ērtākus pakalpojumus, mūsu risinājums šo tiesību izmantošanai ir tāds pats kā piekļuve personas datiem pašapkalpošanās vidē.

Tiesības vērsties pie Enefit vai uzraudzības iestādē un tiesā

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju par jūsu personas datu izmantošanu, varat vienmēr sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas centru, rakstot uz [email protected].

Ja jūs māc bažas, ka jūsu personas dati tiek izmantoti nolaidīgi vai pretrunā šā privātuma paziņojuma saturam, varat jebkurā brīdī informēt mūsu personas datu aizsardzības ekspertu, rakstot uz [email protected].

Jums vienmēr ir tiesības sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas privātuma tiesības un personas datus. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, ar ko var sazināties vai konsultēties par jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību.

Sīkdatņu izmantošana mūsu e-vidē

Līdzīgi citām tīmekļa vietnēm Enefit tīmekļa vietnes un e-vide izmanto sīkdatņu tehnoloģiju. Sīkdatņu izmantošana ir saistīta ar visiem četriem iepriekš minētajiem likumīgajiem pamatojumiem, proti, mums ir vajadzīgas sīkdatnes juridisku prasību dēļ; lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar līgumu; lai sniegtu personalizētākus un ērtākus pakalpojumus; mārketinga nolūkos ar jūsu piekrišanu.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tiek lejupielādētas lietotāja datorā caur e-vides serveri. Rezultātā tīmekļa pārlūkprogramma var nosūtīt sīkdatnes informāciju atpakaļ uz e-vidi katra jauna e-vides apmeklējuma laikā, lai atpazītu lietotāju.

Sīkdatnes var atspējot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos, ja esat izvēlējies šo iespēju. Paturiet prātā, ka dažos gadījumos tas var palēnināt tīmekļa vietnes pārlūkošanu, samazināt konkrētu tīmekļa vietņu funkcionalitāti vai liegt piekļuvi tām.

Ar sīkdatnēm apkopotos datus mēs vienmēr izmantojam turpmāk uzskaitītajiem mērķiem.

Funkcionālās sīkdatnes un pakalpojumu sniegšana: sīkdatnēm ir svarīga nozīme mūsu tīmekļa vietnes un elektronisko pakalpojumu funkcionēšanā, tās ļauj mums racionalizēt lietotāja pieredzi. Piemēram, ja lietotājs vēlas, tam nav katru reizi pie pieteikšanās mūsu pakalpojumā jāievada lietotājvārds, parole un personalizētās iespējas.

Pakalpojumu pilnveide: izsekojot sīkdatnes, mēs varam uzlabot mūsu e-vides un elektronisko pakalpojumu darbību. Piemēram, mēs varam iegūt informāciju par to, kuras ir iecienītākās mūsu tīmekļa vietnes daļas, kuras tīmekļa vietnes mūsu lietotāji neapmeklē, no kurām tie ierodas un cik daudz laika tie pavada mūsu e-vidē.

Lietošanas analīze: mēs izmantojam sīkdatnes, lai apkopotu statistikas datus par apmeklētāju skaitu mūsu e-vidē un tiešsaistes pakalpojumos, kā arī novērtējam mūsu reklāmas efektivitāti.

Tiešais mārketings: izmantojot sīkdatnes, mēs varam arī apkopot informāciju par reklāmas vai konkrēta, uz pārlūkprogrammu vērsta satura publicēšanu, izveidojot dažādas mērķa grupas.

Ar sīkdatnēm iegūto informāciju mēs varam apvienot ar citos veidot iegūto informāciju par jums, piemēram, ar informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem.

Mūsu tīmekļa vietnēm var būt saiknes ar trešo personu tīmekļa vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem, kā arī ar sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm (piemēram, Facebook spraudni, Google Analytics) mārketinga un statistikas datu vajadzībām. Uz trešo personu pakalpojumiem vai trešo personu lietotnēm mūsu tīmekļa vietnēs attiecas trešo personu privātuma aizsardzības noteikumi. Mēs iesakām jums iepazīties ar šādu personu praksi attiecībā uz personas datu aizsardzību.