Pieteikums valsts atbalsta saņemšanai par patērēto dabasgāzi


Informācija par lietotāju
Informācija par objektuKopējais patēriņš norādītajā norēķinu periodā dzīvokļos ar patēriņu vidēji mēnesī virs 21 m3 *

Ja dzīvojamajai mājai ir uzstādīta telemetrija un viss dzīvojamās mājas patēriņš tiek izmantots šādos dzīvokļos, tad norādiet – "Viss telemetrijas patēriņš"

Iesniedzot pieteikumu,
  • Apliecinu, ka lietotājs atbilst visām normatīvajos aktos (Likums, MK noteikumi) izvirzītajām prasībām valsts budžeta finansēta maksas par dabasgāzi samazinājuma saņemšanai.
  • Apliecinu, ka Gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki (turpmāk – mājsaimniecības lietotāji).
  • Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un informācija sagatavota, balstoties uz faktisko dabasgāzes patēriņu Gazificētajā objektā un sadalījumā pa dabasgāzes lietotājiem Gazificētajā objektā.
  • Apliecinu, ka pieteikumā uzrādītais dabasgāzes patēriņš Gazificētajā objektā sakrīt ar nodoto ikmēneša patēriņu portālā mans.gaso.lv.
  • Apliecinu, ka Gazificētais objekts neatbilst prasībām, atbilstoši kurām var tikt saņemts centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums.
  • Apliecinu, ka Nepatiesas informācijas un nepatiesu datu sniegšanas gadījumā maksas samazinājums netiks piemērots un Lietotājam būs pienākums veikt samaksu Tirgotājam pilnā apmērā saskaņā ar pielīgto dabasgāzes cenu, kā arī atbildēt par nepatiesas informācijas sniegšanu.