icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

SAULES ENERĢIJAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI NO 01.08.2022


 • VISPARĒJIE NOTEIKUMI
  • Šie Vispārējie noteikumi nosaka starp Lietotāju un Tirgotāju noslēgtā saules enerģijas iekārtas pārdošanas līguma un saules enerģijas uzstādīšanas līguma (saukts arī – Līgums) noteikumus un veido Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  • Līguma galvenā lapa / lapas, kurās norādīti Tirgotāja un Lietotāja dati, kā arī papildu noteikumi, turpmāk tekstā tiek saukti par Līguma pamattekstu.
  • Turpmāk tekstā Lietotājs un Tirgotājs kopā tiek saukti – Puses, atsevišķi – Puse.
  • Ja rodas konflikts starp dažādiem Līguma nosacījumiem, tos piemēro šādā prioritārā secībā:
   • Līguma pamattekstam;
   • Vispārējiem noteikumiem;
   • Līguma Pielikumi atbilstoši prioritārajai kārtībai, kāda piešķirta Līguma pamattekstā.
  • Līgumā izmantotie termini ir definēti visā Līguma pamattekstā un Pielikumos.
 • DARBU IZPILDE
  • Tirgotājs apņemas izpildīt sekojošo:
   • Sniegt Lietotājam nepieciešamās konsultācijas dokumentu iesniegšanas procesos, kas saistīti ar uzstādīšanas un konfigurēšanas darbiem un darba izpildei nepieciešamo paziņojumu un tehnisko dokumentāciju;
   • Uzstādīšanas un konfigurēšanas darbi (turpmāk – Uzstādīšana).
  • Uzstādīšana un konsultācijas dokumentu iesniegšanas procesos, turpmāk tekstā kopā – Darbi.


  • Darbu veikšana iekļauj Darbu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
  • Tiek uzskatīts, ka Darbi un iekārta vai iekārtas ir piegādātās Lietotājam brīdī, kad abas Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu rakstiski vai ar drošu elektronisko parakstu, ja vien konkrētā punktā nav norādīts citādi.
  • Pēc Darbu paveikšanas Tirgotājs sagatavo un iesniedz Lietotājam rakstisku pieņemšanas-nodošanas aktu.
  • Ja Lietotājs konstatē Darbu trūkumu(-s), Lietotājam ir tiesības iesniegt Tirgotājam sūdzību iesūtot to pa e-pastu [email protected] pirms rakstiskā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja tas ir praktiski iespējams, Tirgotājs apņemas novērst sūdzībā aprakstītos trūkumus pamatoti ilgā laikā. Pēc trūkumu novēršanas Tirgotājs iesniedz jaunu rakstisku pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai.
  • Ja Lietotājs nav parakstījis un nosūtījis Tirgotājam pieņemšanas-nodošanas aktu 3 darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas no Tirgotāja elektroniskā veidā un Lietotājs nav iesniedzis nekādus prasījumus Tirgotājam par Darba trūkumiem, tiks uzskatīts, ka Darbs ir automātiski nodots Lietotājam.
  • Ja Lietotājs traucē Darbu izpildei, nespēj nodrošināt Darbu izpildei nepieciešamos priekšnoteikumus vai pārkāpjot jebkurus Līgumā noteiktos pienākumus, Darbu izpildes grafiks tiek uzskatīts par pagarinātu par attiecīgo laika periodu, kāds bija vajadzīgs, lai Lietotājs novērstu traucējumus. Par Darbu izpildes grafika pagarinājumu Tirgotājs informē Lietotāju, nosūtot attiecīgu paziņojumu rakstveidā (e-pastā vai papīra formā).
  • Līguma pamattekstā saskaņotais termiņš var mainīties Līgumā noteiktajos gadījumos.
  • Lietotājam ir pienākums informēt Tirgotāju par tīkla pieslēguma līgumā noteikto darbu pabeigšanas termiņu, nosūtot tīkla pieslēguma pieņemšanas nodošanas aktu uz [email protected] 5-dienu laikā pēc tā saņemšanas.
  • Tirgotājs apņemas nodot Lietotājam pabeigto Uzstādīšanu (ieskaitot tehnisko dokumentāciju), tiklīdz tas būs iespējams pēc Uzstādīšanas pabeigšanas. Uzstādīšana un tehniskā dokumentācija tiek uzskatīta par nodotu, kad abas Puses paraksta rakstisku pieņemšanas-nodošanas aktu.
  • Pieteikuma iesniegšana tīkla operatoram neietilpst Tirgotāja veicamo Darbu tvērumā, un Lietotājs Pieteikuma iesniegšanu tīkla operatoram organizē pats.
  • Ja Lietotājam Objektā nav uzstādīta zibensaizsardzības ierīce un/vai Lietotājs nevar uzrādīt derīgu zibensaizsardzības ierīces mērījumu protokolu atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, Tirgotājs neuzstāda sistēmas potenciālu izlīdzināšanas izvadu. Šādā gadījumā Lietotājs apzinās, ka Iekārtas var tikt bojātas zibens izlādes vai tīkla pārsprieguma rezultātā.
 • PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  • Tirgotājam ir tiesības:
   • saņemt no Lietotāja Darbu izpildei nepieciešamo informāciju;
   • Darbu izpildei izmantot apakšuzņēmējus;
   • būvēt Darbu izpildei nepieciešamās palīgceltnes (tai skaitā atbalstus, barjeras, nojumes);
   • Darba vietā uzstādīt reklāmas paziņojumus ar nosacījumu, ka reklāmas paziņojumu izvietošanu ir apstiprinājis Lietotājs;
   • publicēt informāciju par pabeigtiem Darbiem (iesk. Darbu aprakstu, Darbu vietu) Tirgotāja mārketinga kanālos (ieskaitot tīmekļa vietni, publikācijas) ar nosacījumu, ka Lietotājs nav paziņojis Tirgotājam, ka Lietotājam ir iebildumi pret publicēšanu.
   • pieprasīt, lai Lietotājs novērš Lietotāja kontrolē esošos šķēršļus;
   • apturēt Darbu izpildi bīstamās situācijas vai aizliegt bīstamu darba iekārtu izmantošanu, ja tiek tieši apdraudēta personas dzīvība vai veselība, īpašums vai vide un apdraudējumu nevar apiet ar citiem līdzekļiem;
   • aizstāt cenu piedāvājumā ietvertās iekārtas ar citām līdzvērtīgām iekārtām.
  • Tirgotājam ir pienākums:
   • izpildīt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;
   • ņemt vērā Lietotāja norādījumus par Darbu izpildi, ja tie neietekmē produkta un pakalpojuma drošību un kvalitāti;
   • nodot pabeigtos Darbus Lietotājam;
   • izpildīt piemērojamos noteikumus par arodveselību, drošību, ugunsdrošību un vides aizsardzību;
   • nekavējoties paziņot Lietotājam par jebkādiem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Darbu izpildi;
   • nekavējoties paziņot Lietotājam par Darbu izpildes apturēšanu;
   • pie pirmās iespējas novērst 3.1.7. punktā minēto bīstamību un šķēršļus, ja to kontrolē Tirgotājs, un turpināt Darbus pēc bīstamības un šķēršļu novēršanas;
   • nodrošināt atbilstību darba organizācijas noteikumiem Darba vietā; par Darbu teritorijas uzturēšanu;
   • nodrošināt Darba vietas uzturēšanu (tīrīšanu utt.);
   • glabāt tehniskos dokumentus vai kopijas, kas ir pārziņā un attiecas uz Darbiem. To skaitā neietilpst dokumentācija, kas atrodas apakšuzņēmēja pārziņā. Glabāšana notiek vismaz līdz garantijas perioda beigām, ja vien likumā netiek prasīts ilgāks glabāšanas periods;
   • pēc Darbu pabeigšanas nojaukt un/vai aizvest visas palīgiekārtas, kas tika uzbūvētas Darbu izpildei;
   • 7 (septiņu) darba dienu laikā atbildēt uz visiem rakstiskiem paziņojumiem, kādi saņemti no Lietotāja, ar nosacījumu, ka tādi paziņojumi ir saistīti ar Līguma izpildi un saņemti elektroniski uz [email protected].
  • Lietotājam ir tiesības:
   • uzraudzīt Darbu gaitu un kvalitāti un, ja tiek konstatēta Darbu neatbilstība Līgumam, iesniegt Tirgotājam pieprasījumu novērst minētos trūkumus;
   • pieprasīt, lai Tirgotājs aptur Darbu izpildi, ja Tirgotājs ir pārkāpis piemērojamos tiesību aktus vai nav izpildījis būvatļaujas / rakstiskas piekrišanas noteikumus vai Darbi vai jebkura to daļa ir novirzījusies no projekta;
   • uz laiku apturēt Darbu, ja notikusi jebkura no 3.1.7. punktā aprakstītajām situācijām, līdz bīstamā situācija / šķērslis ir novērsts.
  • Lietotājam ir pienākums:
   • veikt pieteikumu iesniegšanu www.e-st.lv tīkla pieslēguma līgumam un saņemt nepieciešamo dokumentāciju (ieskaitot pieteikšanos saņemt atļaujas);
   • pirms Darbu uzsākšanas saņemt vietējās būvvaldes piekrišanu/atļauju mikroģeneratora uzstādīšanai, ja šāda piekrišana/atļauja ir nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
   • sniegt Tirgotājam Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un materiālus (ieskaitot tehnisko dokumentāciju);
   • sniegt Tirgotājam visas Darbu izpildei nepieciešamās atļaujas, apstiprinājumus, piekrišanas;
   • palīdzēt Tirgotājam, kad palīdzība ir priekšnosacījums Darbu vai jebkuru to daļu izpildei;
   • nodrošināt Tirgotājam (ieskaitot Tirgotāja darbiniekus, pārstāvjus un apakšuzņēmējus) piekļuvi Darba vietai;
   • pieņemt nodotos Darbus kopā ar tehnisko dokumentāciju tīkla pieslēguma līguma saņemšanai;
   • 7 (septiņu) darba dienu laikā atbildēt uz visiem rakstiskiem paziņojumiem, kādi saņemti no Tirgotāja, ar nosacījumu, ka tādi paziņojumi ir saistīti ar Līguma izpildi.
 • ATLĪDZĪBA PAR DARBU
  • Lietotājs apņemas samaksāt Tirgotājam Līguma pamattekstā saskaņotās Darbu izmaksas.
  • Darbu izmaksas iekļauj visas Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas, ja vien konkrētā punktā nav norādīts citādi.
  • Ja Lietotājs kavē jebkuru maksājumu, Tirgotājam ir tiesības atturēties no un/vai apturēt Darbu izpildi uz attiecīgo kavējuma termiņu. Ja Lietotājs kavē maksājumu, tad katrs piecu dienu kavējums pagarina Darbu izpildes termiņu par vienu kalendāro nedēļu.
  • Tirgotājs izraksta un nosūta gala rēķinu Lietotājam viena mēneša laikā no brīža, kad Darbi tiek nodoti Lietotājam atbilstoši šo Vispārīgo noteikumu 2.nodaļai, vai 5 dienu laikā no brīža, kad Tirgotājs tiek informēts par tīkla pieslēgumu atbilstoši šo Vispārīgo noteikumu 2.9.punktam, atkarībā no tā, kurš no abiem notikumiem iestājas ātrāk. Lietotājam ir pienākums apmaksāt rēķinu atbilstoši rēķinā norādītajam termiņam.
  • Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas uz Lietotāja e-pasta adresi, kāda norādīta Līgumā, un tiks uzskatīts par derīgu un spēkā esošu bez personīga paraksta, ja tajā ir šajā Līgumā noteiktā maksājuma rekvizīti un tas ir nosūtīts no e-pasta adreses: [email protected].
 • LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
  • Līgums stājas spēkā, kad to paraksta abas Puses, un turpina būt spēkā, līdz tiek izpildītas Līgumā noteiktās saistības.
  • Tirgotājam ir tiesības izbeigt Līgumu ārkārtas situācijā, ja Tirgotājs nevar veikt Darbus. Tirgotājs nevar veikt Darbus, ja, cita starpā:
   • Tirgotājam nav piekļuves nepieciešamajām atļaujām vai piekrišanām, kas saistītas ar Darbu izpildi.
   • Lietotājs būtiski pārkāpj jebkuras savas saistības, kas norādītas Līgumā, ieskaitot pienākumu samaksāt Darbu vai jebkuras to daļas izmaksas.
   • Lietotājs ir sniedzis nepatiesu vai neprecīzu informāciju un tā rezultātā Darbu veikšana ir apgrūtināta.
  • Ja Lietotājs ir fiziska persona, viņam 14 kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ir tiesības atkāpties no Līguma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot Tirgotājam pa e-pastu [email protected] veidlapu atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra izveidotajam paraugam. Ja Lietotājs atkāpjas no Līguma, Tirgotājam ir tiesības pieprasīt no Lietotāja atlīdzību par gūtajām izmaksām.
  • Ja notiek 5.3. punktā aprakstītā atkāpšanās no līguma:
   • Tirgotājs atmaksā Lietotājam izmaksas par Līguma 1. pielikumā uzskaitītajām saules enerģijas iekārtām (izņemot uzstādīšanas un citus darbus) 14 kalendāro dienu laikā no Lietotāja atkāpšanās pieteikuma saņemšanas ar nosacījumu, ka ir notikusi iekārtu atgriešana Tirgotājam;
   • Tirgotājs apņemas sniegt Lietotājam norādījumus, kā nodot saules enerģijas iekārtas atpakaļ Tirgotājam. Atkāpšanās notiek par Lietotāja līdzekļiem, un Lietotājam ir pienākums atlīdzināt Tirgotājam parastās izmaksas par saules enerģijas iekārtu atdošanu atpakaļ, ņemot vērā tiesību aktos noteiktos obligātos ierobežojumus.
  • 5.4. punktā noteiktajā gadījumā Tirgotājam ir tiesības noraidīt atkāpšanos vai veikt saules enerģijas iekārtu vērtības samazinājuma ieskaitu pret Lietotāja samaksāto summu par iekārtām un summu, ko paredzēts atmaksāt Lietotājam, ja saules enerģijas iekārtas (un/vai iekārtu iepakojums), kuras Lietotājs ir atdevis atpakaļ, ir pasliktinājušās vai bojātas un tāda pasliktināšanās / bojājums ir radies no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ. Lietotājs ir atbildīgs par saules enerģijas iekārtu vērtības samazināšanos, ja iekārtas tiek izmantotas citādi, kā tikai nepieciešamajā veidā, lai pārbaudītu saules enerģijas iekārtu īpašības, rādītājus un darbību. Lai noteiktu saules enerģijas iekārtu īpašības, rādītājus un darbību, Lietotājs apņemas rīkoties ar un pārbaudīt saules enerģijas iekārtas tikai tādā veidā, kā to atļauts darīt pie preces apskates saņemšanas brīdī. Lietotājs arī ir atbildīgs par iekārtu vērtības samazināšanos, kas radusies iekārtu uzstādīšanas dēļ.
  • Lietotājam nav tiesību izmantot atteikuma tiesības, ja Darbu ietvaros uzstādītās saules enerģijas iekārtas ir nepārprotami personalizētas.
  • Tirgotājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos Vispārējos noteikumus, paziņojot Lietotājam par izmaiņām. Ja vienpusēji ieviestās izmaiņas ir nelabvēlīgas Lietotājam (salīdzinot ar sākotnējo versiju), Lietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu, paziņojot Tirgotājam par izbeigšanu vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš. Lietotājs zaudē tiesības šajā punktā noteiktās izbeigšanas tiesības, ja Lietotājs nav paziņojis par vēlmi izbeigt Līgumu piecu darba dienu laikā pēc paziņojuma par izmaiņām saņemšanas.
  • Tirgotājam ir tiesības izteikt jaunu cenu piedāvājumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Uzstādīšanas Darbu uzsākšanas. Ja Tirgotājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, pamatojoties uz šo punktu, Tirgotājs atgriež Lietotājam samaksāto pirmo iemaksu 14 kalendāro dienu laikā.
 • KONFIDENCIALITĀTE
  • Šī Līguma nolūkā Konfidenciāla informācija ir jebkura ar Līgumu saistīta informācija, ko viena Puse saņem no otras Puses vai otras Puses Pārstāvja pēc Līguma parakstīšanas vai Līguma darbības laikā, neatkarīgi tādas informācijas formas, konteksta vai datu nesēja.
  • Konfidenciāla informācija nav informācija, ko Puse var pierādīt (ar rakstisku dokumentāciju vai citiem pamatotiem pierādījumiem):
   • ir vai kļūst publiski pieejama citādi, nevis šī konfidencialitātes pienākuma pārkāpuma tiešā rezultātā;
   • bija Puses īpašumā, pirms otra Puse ir to atklājusi, un netika iegūta, pārkāpjot konfidencialitātes pienākumu pret otru Pusi, un tai arī citā veidā nav piemērojams konfidencialitātes pienākums.
  • Puses apņemas:
   • saglabāt Konfidenciālas informācijas konfidencialitāti Līguma darbības laikā un uz neierobežotu laiku pēc Līguma izbeigšanas;
   • izmantot Konfidenciālu informāciju tikai Līguma izpildes nolūkā;
  • Puses var atklāt Konfidenciālu informāciju Pārstāvjiem Līgumā noteikto saistību izpildes nolūkā ar nosacījumu, ka:
   • Konfidenciāla informācija tiek atklāta Pārstāvim tikai tādā mērā, kā nepieciešams, lai izpildītu Līgumu;
   • Puse ir noslēgusi konfidencialitātes līgumu ar Pārstāvi;
   • Pārstāvis ir informēts par Konfidenciālās informācijas raksturu.
  • Puses nodrošina, ka Puses Pārstāvji ievēro šeit noteikto konfidencialitātes pienākumu.
  • Pārstāvji ir
   • Puses darbinieki, pārvaldes institūcijas locekļi, apakšuzņēmēji;
   • Uzņēmums, kas ietilpst vienā grupā ar Pusi, un tā darbinieki, pārvaldes locekļi, apakšuzņēmēji;
   • Jebkura cita fiziska vai juridiska persona, kas rīkojas Puses vārdā vai ar Pusi vienā grupā esoša uzņēmuma vārdā.
  • Pusei ir tiesības atklāt Konfidenciālu informāciju, kad atklāšanu pieprasa likums. Situācijā, kad Konfidenciālas informācijas atklāšanu pieprasa likums, atklājēja Puse pieliek pamatotas pūles, lai paziņotu otrai Pusei vismaz 10 dienas pirms atklāšanas, un maksimāli atļautajā apjomā ierobežo atklājamās Konfidenciālās informācijas apjomu.
  • Abām Pusēm ir tiesības atklāt Līguma noslēgšanas faktu.
 • ATBILDĪBA
  • Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neatbilstošu izpildīšanu un neizpildi (saistību pārkāpums). Līguma pārkāpuma gadījumā Pusēm ir tiesības izmantot kopā visus Līgumā un tiesību aktos aprakstītos likumīgos tiesību aizsardzības līdzekļus, izņemot, ja kopīga tiesību aizsardzības līdzekļu izmantošana ir pretrunā tiesību aktiem.
  • Puses ir atbildīgas par Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju darbībām un bezdarbību, kā arī pašas par savām darbībām un bezdarbību.
  • Pusēm ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, tādējādi izslēdzot atbildību par peļņas zudumu un netiešajiem zaudējumiem.
  • Tirgotājs nav atbildīgs par Darbu izpildes grafika (kāds saskaņots Līguma pamattekstā) pārsniegšanu, ja pārsniegšanu izraisīja:
   • Lietotāja darbības vai bezdarbība, ieskaitot Lietotāja norādījumus;
   • kavējumi, kas nav attiecināmi uz Tirgotāja darbībām / bezdarbību saistībā ar pieteikšanos atļaujām / apstiprinājumiem gan Darbiem, gan Pieteikumu iesniegšanas kontekstā;
   • tīkla sistēmas operatora darbības / bez darbība, arī tad, ja tīkla pieslēguma līguma termiņš ir vēlāk nekā paredzētā Darbu izpilde, kas saskaņota Līguma pamattekstā.
   • ārējie nepārvaramas varas dabas apstākļi, kas ir ārpus Tirgotāja varas un ietekmējuši izbūves termiņus.
   • citi no Tirgotāja neatkarīgi apstākļi, kas tiek atklāti Darbu veikšanas laikā.
  • Tirgotājs nav atbildīgs par Darbu trūkumiem, kas radušies Lietotāja norādījumu vai Lietotāja nodrošināto materiālu izmantošanas rezultātā.
  • Jebkurš Līgumā noteikto saistību pārkāpums, cita starpā, ir attaisnojams, ja pārkāpums radies nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara ir apstākļi, ko Puse nevarēja ietekmēt un kurus nevarēja pamatoti paredzēt Līguma noslēgšanas laikā vai no tiem izvairīties.
  • Puse, kuras saistību izpildi saskaņā ar Līgumu kavē nepārvarama vara, nekavējoties informē otru Pusi.

  • Tirgotājs apņemas novērst Darbu neatbilstību, tiklīdz iespējams pēc attiecīga prasījuma saņemšanas no Lietotāja e-pasta veidā uz [email protected].
  • Ja Lietotājs kavē maksājumu, Tirgotājam ir tiesības nosūtīt Lietotājam atgādinājumu un pieprasīt samaksu par atgādinājumu no Lietotāja atbilstoši Tirgotāja cenrādim.
 • GARANTIJA
  • Tirgotājs sniedz Darbiem darbuzņēmēja garantiju, kas sākas no brīža, kad Puses ir parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, un ir spēkā 2 (divus) gadus (turpmāk – Garantijas periods). Garantijas spēkā esamību un Garantijas periodu apliecina pušu parakstīts Līgums kopā ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
  • Garantijas periodā Tirgotājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkuras Darbu neatbilstības. Tirgotājs novērš Darbu neatbilstības saprātīgā laikā.
  • Konstatējot Darbu neatbilstību, Lietotājs Garantijas periodā ir tiesīgs iesniegt Tirgotājam garantijas pieteikumu. Garantijas pieteikums ir aizpildāms atbilstoši pieejamajam paraugam. Garantijas pieteikums ir nosūtāms Tirgotājam uz e-pasta adresi: [email protected].
  • Darbuzņēmēja garantija nesedz darba režīmus, uzstādījumus, regulēšanu un citas darbības, kas ir saistītas ar Darbu kontekstā uzstādīto iekārtu darba parametru un specifikāciju maiņu.
  • Tirgotājam nav pienākuma novērst Darbu neatbilstību Garantijas periodā, ja neatbilstību izraisījusi Darbu nepienācīga lietošana vai uzturēšana no Lietotāja puses.
  • Līguma ietvaros uzstādītajām ierīcēm (saules paneļi, invertori un saules paneļu rāmji) ir ražotāja garantija. Ražotāja garantijas noteikumi ir fiksēti cenu piedāvājumā, kas ir līguma pielikuma daļa.
 • PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA
  • Pušu kontaktpersonām ir tiesības risināt jautājumus saistībā ar Līguma izpildi. Kontaktpersonām nav tiesību izbeigt Līgumu vai mainīt Līguma noteikumus.
  • Ja mainās kontaktpersonas vai kontaktpersonu dati, Puses neslēdz rakstiskus grozījumus šajā sakarā, bet informē viena otru par tādām izmaiņām pa e-pastu.
  • Paziņojumi, apstiprinājumi, prasījumi un cita saziņa saistībā ar Līgumu (turpmāk – Paziņojums) tiek sagatavota tādā formātā, ko ir iespējams reproducēt rakstiski, ja vien Līgumā nav norādīts citādi.
  • Paziņojumi tiek uzskatīti par pienācīgi iesniegtiem, ja Paziņojums ir sagatavots valsts valodā un nosūtīts pa e-pastu, tādā gadījumā Paziņojums tiek uzskatīts par otras Puses saņemtu e-pasta nosūtīšanas brīdī, ja e-pasts ir nosūtīts darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00, un jebkurā citā gadījumā plkst. 9.00 nākamajā darba dienā ar nosacījumu, ka serveris nav noraidījis e-pastu kā nepiegādātu un e-pasts ir nosūtīts uz otru e-pasta adresi vai tādas otras Puses kontaktpersonai.
 • NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
  • Puses apliecina, ka, noslēdzot Līgumu, Puses nepārkāpj tām piemērojamos likumus, noteikumus vai citus tiesību aktus vai jebkādas iepriekš noslēgtas vienošanās / līgumus un ka Pusēm ir nepieciešamās pilnvaras un kompetence noslēgt Līgumu.
  • Termini un jēdzieni, kas Līgumā tiek lietoti vienskaitlī, tiek iztulkoti arī daudzskaitlī un otrādi, ja vien Līguma teksts vai konteksts nenosaka citādi.
  • Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, jo tas ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pārējie Līguma noteikumi vai to daļas turpina būt spēkā. Puses pieliek visas pūles, lai aizvietotu spēkā neesošo noteikumu ar noteikumu, kas pēc iespējas ir juridiski līdzīgs sākotnējā noteikuma nolūkam.
  • Gadījumā, ja Līgums nenosaka konkrētas prasības, Darbi a) tiek veikti tā, lai tie atbilst prasībām, kādas tiek vispārīgi piemērotas līdzīgām darbībām, b) ļauj Lietotājam sasniegt Līguma mērķi un c) tiek veikti pamatotā kvalitātē, kas nav zemāka par vidējo, ja vien konkrētā punktā nav norādīts citādi.
  • Puses vienojas, ka līdz pilnai Darbu izmaksu samaksai Tirgotājs saglabā īpašumtiesības uz priekšmetiem, kas tiek uzstādīti saskaņā ar Līgumu. Īpašumtiesības uz priekšmetiem, kas tiek uzstādīti saskaņā ar Līgumu, pāriet Lietotājam pēc pilnas Darbu izmaksu samaksas.
  • Ja vienai Pusei ir radušies izdevumi no parāda atgūšanas no otras Puses (ieskaitot prasījuma tiesību cedēšanas izmaksas), otrai Pusei ir jāatlīdzina visi tādi izdevumi. Līguma ietvaros Lietotāja veiktie maksājumi vispirms tiek izmantoti, lai segtu nokavējuma procentus, tad atmaksātu parāda pamatsummu un citas blakus saistības, ieskaitot izdevumu atlīdzību, kas radušies no parādu piedziņas, vispirms nokārtojot parādu, kura termiņš iestājies agrāk.
  • Tirgotājs apstrādā Lietotāja personas datus atbilstoši Tirgotāja Lietotāju datu apstrādes principiem, kas ir pieejami Tirgotāja tīmekļvietnē: www.enefit.lv/majai/par-mums.
  • Visi no šī Līguma izrietošie strīdi tiek risināti Pušu pārrunās.
  • Lai atrisinātu strīdus, kas izriet no Līguma, ko puses nevar atrisināt ar vienošanos, Lietotājs, kurš ir fiziska persona, var iesniegt sūdzību Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.
  • No Līguma izrietošie strīdi, kurus puses nevar atrisināt ar vienošanos 30 dienu laikā, tiek risināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja Lietotājs pārceļas uz ārzemēm vai pārceļ savas komercdarbības mītnes vai atrašanās vietu uz ārzemēm pēc Līguma noslēgšanas vai ja Lietotāja darbības, dzīvesvieta vai atrašanās vieta nav zināma prasības iesniegšanas laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā. Iepriekš minētais neizslēdz Pušu tiesības iesniegt pieteikumu paātrinātā kārtībā maksājumu procesos atbilstoši jurisdikcijai, kas paredzēta tādiem procesiem.
  • Līgums tiks parakstīts digitāli vai papīra formātā. Ja Līgums tiek parakstīts papīra formātā, Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros, viens Tirgotājam un otrs eksemplārs Lietotājam.

Saules paneļu darbības instrukciju skatīt šeit »