icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Saules enerģijas līguma vispārīgie noteikumi no 01.01.2023


 • LĪGUMA PRIEKŠMETS
  • Pakalpojums ietver sekojošu Iekārtu pārdošanu un Darbu veikšanu:
   • Konsultāciju sniegšanu energoefektivitātes jautājumos;
   • Objektu apskati pēc nepieciešamības, ja instalēto iekārtu jauda pārsniedz 11 kW;
   • Pārstāvību sarunās ar energoauditoru pēc nepieciešamības;
   • Pakalpojuma tehniskā projekta izstrādi, tā akceptu kompetentajās institūcijās, Ekonomikas ministrijas atļaujas, SA Sadales Tīkls tehnisko noteikumu saņemšanas, būvatļaujas saņemšanas, Pakalpojuma projekta vadību, Iekārtu uzstādīšanu un Darbu veikšanu Objektā, ka arī Darbu izpildes uzraudzību;
   • Apakšuzņēmēju, speciālistu piesaisti pēc nepieciešamības;
   • Pakalpojuma sniegšanas laikā uzstādīto Iekārtu garantijas servisa nodrošināšanu.
 • LĪGUMA TERMIŅŠ
  • Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
  • Enefit uzsāk Līguma izpildi nākamajā darba dienā pēc dienas, kad Galalietotājs ir veicis Līguma noteikumos paredzēto pirmo iemaksu (turpmāk – Pirmā iemaksa) atbilstoši Enefit izrakstītajam rēķinam.
  • Izbūves Darbu paveikšanas termiņš ir skaitāms no brīža, kad Galalietotājs ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus attiecīgajās iestādēs Iekārtu uzstādīšanai.
  • Ja Galalietotājs kavē Pirmās iemaksas maksājumu, tad katrs šāda kavējuma 5 (piecu) dienu periods pagarina Iekārtu piegādi un Darbu izpildes beigu termiņu par vienu kalendāro nedēļu, neieskaitot Valsts svētku dienas.
 • PAKALPOJUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
  • Līgumā norādītā Pakalpojuma cena ietver visas ar Pakalpojuma saistītās izmaksas, lai pēc Darbu pabeigšanas sistēma atbilstu visām Latvijas Republikā saistītajām un spēkā esošajām normatīvajām prasībām.
  • Galalietotājs uzsāk Pakalpojuma apmaksu pēc abpusējas Līguma parakstīšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas no Enefit.
  • Norēķinus par Līgumā paredzēto Pakalpojumu Galalietotājs veic saskaņā ar Līgumu un Maksājumu grafiku, ja tāds paredzēts, kā arī pamatojoties uz Enefit attiecīgi izrakstītiem rēķiniem, veicot pārskaitījumu rēķinā norādītajā termiņā un valūtā, sedzot izdevumus par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Enefit. Maksājumu grafikā norādītajiem ikmēneša maksājumiem atsevišķs rēķins netiek izrakstīts un šos maksājumus Galalietotājs veic pamatojoties uz Maksājumu grafikā iekļauto informāciju.
  • Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas uz Galalietotāja Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tas uzskatāms par autorizētu un derīgu bez personas paraksta, ja tas satur datus par maksājumu saskaņā ar šo Līgumu un nosūtīts no e-pasta adreses: [email protected].
  • Maksājums tiks uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas saņemts Enefit norēķinu kontā kredītiestādē.
  • Ja Līguma darbības laikā Puses vienojas par papildu pakalpojumiem, kas nav ietverti Līguma Speciālajos noteikumos, par papildu pakalpojumu izmaksām Puses vienojas atsevišķi un šāda rakstveida vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  • Galalietotājs maksā pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā.
  • Galalietotājam ir tiesības veikt Pakalpojuma apmaksu pirms Maksājumu grafikā noteiktā gala termiņa, par ko Galalietotājs apņemas rakstveidā informēt Enefit e-pasta veidā uz [email protected] vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
 • PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
  • Līguma ietvaros sniegtā Pakalpojuma (t.sk., pārdotās Iekārtas un veiktie Darbi) izpildes faktu fiksē pieņemšanas un nodošanas aktā (turpmāk - Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas akts).
  • Enefit pienākums ir noformēt un iesniegt Galalietotājam apstiprināšanai no savas puses parakstītu Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu divos eksemplāros. Vienlaicīgi ar pieņemšanas-nodošanas aktu Enefit nodod Galalietotājam lietošanas instrukcijas, normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu. Enefit iesniedz Galalietotājam gala rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta stāšanās spēkā.
  • Galalietotāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas pārbaudīt sniegtā Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem un parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas aktu.
  • Ja Galalietotājs nav apmierināts ar sniegtā Pakalpojuma kvalitāti, un/vai ir konstatēti citi iebildumi par Enefit un/vai tā apakšuzņēmēja sniegto Pakalpojumu, Galalietotājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, un minētajā 5 (piecu) darba dienu laikā pieprasīt no Enefit defektu un/vai trūkumu novēršanu tādā termiņā, kāds norādīts Galalietotāja sagatavotajā un Enefit iesniegtajā defektu aktā. Pakalpojumu pieņemšanas laikā konstatēto kļūdu, trūkumu, un/vai nepilnību novēršanu, kas radušās ražošanas defektu vai Enefit vainas dēļ, Enefit veic par saviem līdzekļiem. Pēc defektu un/vai trūkumu novēršanas Enefit pienākums ir atkārtoti iesniegt pieņemšanas un nodošanas aktu šajos Vispārīgajos energopakalpojuma sniegšanas nosacījumos noteiktajā kārtībā.
  • Ja Galalietotājs Līguma 4.3. punktā noteiktajā termiņā nav parakstījis Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas aktu un iesniedzis to Enefit vai Līguma 4.4. punktā noteiktajā termiņā nav sagatavojis un iesniedzis Enefit defektu aktu, ir uzskatāms, ka Galalietotājs ir pieņēmis Pakalpojumu un apstiprinājis Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas aktu Enefit iesniegtajā redakcijā.
  • Faktiskais valdījums uz Līguma ietvaros Galalietotājam nodotajām Iekārtām, tai skaitā, nejaušas iznīcināšanas un zaudēšanas risks, pāriet Galalietotājam pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi. Īpašuma tiesības uz iekārtu, saglabājot Enefit pielīgtos pienākumus garantijas nodrošināšanā, Galalietotājs iegūst brīdī, kad Galalietotājs ir veicis Pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā.
 • ENEFIT TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  • Enefit apņemas sniegt Galalietotājam Līgumā paredzēto Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu Vispārīgajiem energopakalpojuma sniegšanas nosacījumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī apliecina un garantē, ka veiktie Darbi atbildīs Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Līgumā noteiktajām prasībām.
  • Enefit ir tiesības piesaistīt Darbu izpildei apakšuzņēmēju. Parakstot Līgumu, Galalietotājs apliecina, ka tam nav pretenziju pret apakšuzņēmēju piesaisti ar šo Līgumu nolīgto darbu izpildei. Līguma izpildes laikā, iesniedzot motivētu rakstveida lūgumu, Galalietotājs var lūgt Enefit nomainīt apakšuzņēmēju. Apakšuzņēmēja pieņemšana un / vai apakšuzņēmuma līguma slēgšana neatbrīvo Enefit no saistībām vai atbildības Līguma sakarā. Darbu izpildes procesā Enefit ir atbildīgs par visām apakšuzņēmēju darbībām kā par savā vārdā veiktajām darbībām.
  • Ja nepieciešams, Enefit ir tiesīgs veikt jumta seguma un jumtas konstrukcijas ekspertīzi piesaistot neatkarīgo būvkonstrukcijas ekspertu. Enefit ir pienākums izvēlēto ekspertu saskaņot ar Galalietotāju. Eksperta pakalpojumu apmaksā Galalietotājs. Enefit neatbild par iespējamu garantijas zudumu jumta konstrukcijām sakarā ar Darbu veikšanu.
  • Enefit ir tiesības atteikties veikt Iekārtas instalācijas darbus vai tos apturēt, ja Enefit Darbu izpildītāji redz objektīvus šķēršļus paredzēto Darbu izpildei. Par šādiem šķēršļiem tiks uzskatīts:
   • Galalietotājs nevar nodrošināt brīvu un drošu piekļuvi līdz Iekārtas instalācijas vietai.
   • Objekta jumts nav iztīrīts vai zeme, kur ir paredzēta Iekārtas instalācija, nav atbrīvota no priekšmetiem, kuri var traucēt instalācijas darbiem vai varētu būt bīstami apkārtējiem.
   • Objekta jumta konstrukcijas elementi izskatās nedroši vai neatbilstoši Iekārtu instalācijai.
   • Pasliktināti laikapstākļi, t.i. stiprs vējš, lietus, krusa.
  • Enefit ir pienākums stingri ievērot darba drošības, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī veikt darba drošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumus, kā to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  • Enefit apņemas brīdināt Galalietotāju pirms konkrēto Darbu sākuma par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Iekārtu piegādi un Darbu izpildi Objektā, vienlaikus iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam.
  • Enefit līdz Darbu sākšanai norīko savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (Projekta vadītāju).
  • Enefit apņemas izmantot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus.
  • Enefit apņemas uz Galalietotāja rakstiskiem norādījumiem, priekšlikumiem un pieprasījumiem atbildi sniegt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šāda rakstiska iesnieguma saņemšanas.
 • GALALIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
  • Galalietotājs apņemas nodrošināt, ka Pakalpojuma sniegšanas laikā un garantijas apkopes laikā Enefit būtu pieejams Objekts, iepriekš vienojoties ar Enefit par Objekta apsekošanas laiku.
  • Galalietotājs apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā nodrošināt Līguma ietvaros sniegtā Pakalpojuma apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, un dalītā maksājuma gadījumā veikt ikmēneša maksājumus saskaņā ar Maksājumu grafiku.
  • Galalietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Enefit, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma Speciālajos noteikumos noteiktā maksājuma termiņa stāšanās nav saņemts rēķins.
  • Galalietotājam ir pienākums Līguma darbības laikā pēc Enefit vai tā apakšuzņēmēja pieprasījuma sniegt visu savā rīcībā esošo, ar Līguma Darbiem saistīto, Objekta dokumentāciju, kā arī informāciju par Objektu un apstākļiem, kas var ietekmēt Enefit Līguma saistību izpildi.
  • Galalietotājam ir pienākums iesniegt Enefit būvkonstrukcijas eksperta atzinumu par Objekta jumta konstrukcijas nestspēju. Galalietotājam jāiesniedz Enefit atzinumu 40 (četrdesmit) dienu laikā no dienas kad Līgums stājas spēkā.
  • Galalietotājs var ierosināt veikt papildu darbus. Ja Enefit piekrīt, tad papildu darbi tiek veikti pēc abu pušu sastādītas rakstiskas papildu vienošanās, norādot tajā darbu izpildes termiņus un izmaksas. Papildus vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
  • Galalietotājs, parakstot šo Līgumu un Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, apliecina, ka, pieņemot Iekārtas savā valdījumā, tas ievēros Iekārtu izmantošanas un lietošanas noteikumus.
 • PUŠU ATBILDĪBA
  • Līgumā un Maksājumu grafikā noteikto maksājumu kavējumu gadījumā Galalietotājs maksā nokavējuma procentus 0.2 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, kā arī sedz parāda atgūšanas izmaksas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
  • No summām, kas saņemtas no Galalietotāja rēķinu apmaksai, pirms to ieskaitīšanas kārtējā maksājuma veikšanai, Enefit vispirms dzēš nokavējuma procentus, ja tādi ir, un sedz pamatparādu.
  • Nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no Līguma saistību izpildes, kā arī nokavējuma procenti netiek ieskaitīti zaudējumu atlīdzībā.
  • Gadījumā, ja iestājas kāda no Līguma 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3. punktos minētajām situācijām Galalietotāja vainas dēļ, Enefit ir tiesīgs pieprasīt no Galalietotāja apmaksāt pamatotus izdevumus kuras radušas Iekārtas instalācijas darbu pārtraukšanas dēļ (darbinieku stundās, projekta un dokumentācijas saskaņošanas izmaksas, ceļa izdevumi, tehnikas vai instrumentu īres maksa).
  • Puses ir atbildīgas par otrai pusei vai trešajai personai radīto zaudējumu vai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, ja tādi tiktu radīti šī Līguma darbības laikā Pušu prettiesiskas rīcības, nolaidības vai bezdarbības rezultātā.
 • NEPĀRVARAMA VARA
  • Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā Puse (vai Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt.
  • Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei.
 • GARANTIJAS NOTEIKUMI
  • Enefit ir garantijas starpnieks attiecībā uz Galalietotāju. Garantija ir derīga Latvijas Republikas teritorijā.
  • Garantijas periods sākas no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2 (divi) mēneši no Iekārtas piegādes brīža.
  • Garantijas perioda garantija dod Galalietotājam tiesības pieprasīt Iekārtas ražotāja defekta novēršanu bez maksas. Galalietotājs nevar pieprasīt kaitējuma atlīdzību par laika posmu, kurā Enefit novērš Iekārtas ražotāja defektu.
  • Pakalpojumam piemērojamie garantijas termiņi, norādīti pieņemšanas-nodošanas aktā, kas ir šī Līguma sastāvdaļa. Galalietotāja pienākumi rīcībai ar valdījumā nodotajām iekārtām noteikti Iekārtu izmantošanas un lietošanas noteikumos, kurus Enefit nodod kopā ar Iekārtu un ar kuriem Enefit iepazīstina Iekārtu uzstādīšanas laikā. Ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu, Galalietotājs apliecina, ka ir apmācīts darbam ar Iekārtu un ir iepazīstināts ar Iekārtas lietošanas noteikumiem.
  • Gadījumā, ja Iekārtām rodas defekts, Galalietotājs, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc defekta konstatēšanas, uz Līgumā norādītās Enefit kontaktpersonas e-pastu nosūta defektu novēršanas aktu, turpmāk – Defektācijas akts.
  • Defekts, ja Iekārta neatbilst Līguma Speciālajos noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un/ vai Iekārtas aprakstam, tiek klasificēts kā ražotāja defekts un Enefit to attiecīgās Iekārtas vienības garantijas laikā novērš par saviem līdzekļiem.
  • Par ražotāja defektiem netiek atzīti, un Enefit atsaka to novēršanu par saviem līdzekļiem, ja:
   • Iekārta pilnībā atbilst Līguma Speciālajos noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un/vai Iekārtas aprakstam.
   • Iekārtas defekts iestājas Iekārtas normāla nolietojuma rezultātā.
   • Tiek konstatēti Iekārtas elektriskie bojājumi, kas radušies Galalietotāja vai citu trešo personu nepareizās darbības rezultātā.
   • Tiek konstatēti Iekārtas ārēji mehāniski bojājumi, kas radušies Galalietotāja vai citu trešo personu darbības rezultātā vai tie radušies objekta bojājuma gadījumā (kas vērtējami gan kā apdrošināšanas gadījumi, gan arī tādi, ko apdrošināšanas kompānijas vērtētu kā izņēmumus no apdrošināšanas gadījumiem, piemēram, eksplozijas, objektā iekļuvis sniegs, krusa, lietus, plūdi, utt.).
  • Enefit apņemas uz Līgumā norādītās Galalietotāja kontaktpersonas e-pastu sniegt Galalietotājam atbildi par defekta veidu (ražotāja defekts vai cits defekts) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Defektācijas akta saņemšanas. Gadījumā, ja defekta veids ir grūti nosakāms, Enefit ir tiesības atbildes sniegšanas laiku pagarināt līdz 20 (divdesmit) darba dienām, iepriekš par to rakstiski (uz Līgumā norādītās Galalietotāja kontaktpersonas e-pastu) paziņojot Galalietotājam.
  • Gadījumā, ja Galalietotājs nepiekrīt Enefit noteiktajam defekta veidam (cēloņsakarībā), Galalietotājam ir tiesības par saviem līdzekļiem organizēt neatkarīgu ekspertīzi, lai noteiktu defekta veidu. Galalietotājam ir pienākums izvēlēto ekspertu saskaņot ar Enefit. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kuras viedokli eksperts atzīst par nepamatotu.
  • Enefit apņemas Garantijas perioda laikā novērst Ierīces bojājumus, kas konstatēti ar Defektācijas aktu, bez liekas kavēšanās, ņemot vērā Ierīces detaļu pieejamību.
  • Garantijas termiņš uzreiz beidzas gadījumos, kad:
   • Pats lietotājs vai trešā persona demontē, pārvieto vai remontē Iekārtu bez saskaņošanas ar Enefit.
   • Galalietotājs vai trešā persona veic izmaiņas Iekārtā vai iekārtu komplektācijā.
   • Galalietotājs izmanto Iekārtu neatbilstoši Iekārtas lietošanas noteikumiem un tehniskajiem dokumentiem.
   • Bojātas Iekārtas identifikācijas numurs vai uzlīme ar numuru, bez kuras nav iespējams identificēt Iekārtu vai Iekārtas komponenti.
  • Ja Iekārtas uzstādīšana ir plānota uz Galalietotāja Objekta jumta, Galalietotājs, parakstot šo Līgumu, apliecina ka:
   • ir informēts par to, ka Iekārtas uzstādīšanas rezultātā var zaudēt garantiju no jumta seguma ražotāja un, ka tam neradīsies jebkādas pretenzijas pret Enefit saistībā ar šo faktu.
   • jumts izbūvēts atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas būvniecības standartiem un ar pietiekošu slodzes nestspēju Iekārtas instalācijai.
 • LĪGUMA IZBEIGŠANA
  • Puses var izbeigt Līgumu jebkurā laikā abpusēji vienojoties.
  • Galalietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Enefit, un saņemt atpakaļ iemaksāto pirmo iemaksu gadījumā, ja:
   • būvvalde nesaskaņo Iekārtu uzstādīšanu Objektā;
   • ja Galalietotājs nevēlas veikt AS “Sadales tīkls” noteikto papildus pieslēguma izbūvi, kas nepieciešama uzstādāmo Iekārtu pieslēgumam;
  • Galalietotājam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, iesniedzot rakstisku paziņojumu Enefit, ja Enefit neievēro savu Līgumā noteikto pienākumu izpildi. Tādā gadījumā Galalietotājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas, saskaņā ar Enefit izrakstīto rēķinu, veic pilnu norēķinu par saņemtajiem Pakalpojumiem uz Līguma izbeigšanas brīdi. Ja uz Līguma izbeigšanas brīdi Galalietotāja samaksātā avansa summa ir lielāka par faktiski saņemtā pakalpojuma vērtību, pārsnieguma vērtību Enefit atmaksā Galalietotājam ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas.
  • Galalietotājam bez jebkādām sankcijām un zaudējumu atlīdzības ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nekavējoties pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Enefit, iestājoties Enefit maksātnespējas gadījumam, kas atzīts ar tiesas spriedumu. Maksātnespējas iestāšanās neatbrīvo Galalietotāju no pienākuma veikt apmaksu par Pakalpojumiem, kas sniegti līdz maksātnespējas iestāšanās brīdim.
  • Enefit ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot Galalietotājam jebkādus zaudējumus, ja:
   • Galalietotājs nav saņēmis visas nepieciešamās atļaujas projekta īstenošanai;
   • Galalietotājs kavē pirmās iemaksas maksājumu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;
  • Enefit ir tiesības, rakstiski paziņojot Galalietotājam 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot Galalietotājam jebkādus zaudējumus, ja Enefit ir konstatējis, ka ir iestājies kaut viens no šādiem nosacījumiem un nav iestājies vismaz viens šī Līguma 10.2.; 10.3.; 10.4. punktos paredzētajiem gadījumiem:
   • Galalietotājs ir divas reizes nokavējis no Līguma un Maksājumu grafika izrietošo maksājumu termiņu un nav samaksājis kavētos maksājumus 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izpildītāja atgādinājuma saņemšanas;
   • Galalietotāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā būtiski samazinās uzstādīto Iekārtu vērtība, kas pārsniedz Iekārtu dabisko nolietojumu;
   • Galalietotājs Iekārtas lieto neparedzētiem mērķiem vai neievēro Līgumā un Vispārīgajos energopakalpojuma sniegšanas nosacījumos noteiktās prasības attiecībā uz Iekārtu lietošanu un uzturēšanu;
   • Galalietotājs nenodrošina iespēju iepriekš abpusēji saskaņotā laikā Enefit pārbaudīt Iekārtu stāvokli vai iekļūt Objektā.
  • Ja Līgums tiek izbeigts atbilstoši Līguma 10.2. un 10.5., kā arī jebkuros citos gadījumos, ja tas tiek darīts pēc Galalietotāja iniciatīvas, Enefit neatgriež Galalietotajam iemaksātu priekšapmakšu, ieturot to kā atlīdzību par jau paveiktajiem darbiem projektu sagatavošanas laikā (tai skaitā, bet ne tikai - būvkonstruktora vai cita specialista piesaiste, Enefit darbinieku iesaiste saskaņošanas procesos).
  • Gadījumā, ja Enefit izmanto Līguma 10.6. punktā minētās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Galalietotājam ir pienākums pēc Enefit pieprasījuma nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā) samaksāt Pakalpojuma maksas nesamaksāto daļu pilnā apmērā. Šādā gadījumā Galalietotājam nav pienākums nodot atpakaļ Iekārtas, un tās paliek Galalietotāja īpašumā.
 • KONFIDENCIALITĀTES NOSACĪJUMI UN VIENOŠANĀS PAR DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM
  • Jebkura informācija, kura tieši vai netieši saistīta ar Līguma izpildi ir konfidenciāla un jebkura no Pusēm ir tiesīga izpaust to tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, kad minēto informāciju pieprasa kompetentas iestādes Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī, ja šādu informāciju ir jāuzrāda Līguma izpildīšanas nolūkos.
  • Vispārīgo energopakalpojumu sniegšanas nosacījumu 11.1. punkts neattiecas uz informāciju, kas (a) ir publiski pieejama; (b) jau ir zināma informācijas saņēmējam; (c) bez ierobežojumiem jau atklāta trešajām personām; (d) atklāta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  • Līguma ietvaros Enefit apstrādā personas datus, tai skaitā no Galalietotāja saņemtos personas datus, kā pārzinis. Puses apņemas apstrādāt personas datus, kas tai kļuvuši zināmi Līguma sakarā, tikai tādā apjomā un veidā, kāds nepieciešams Līguma izpildei. Enefit no Galalietotāja saņemtos personas datus apstrādās saskaņā ar Enefit privātuma paziņojumu, kas pieejams Enefit interneta vietnē www.enefit.lv/majai/privatuma-politika. Galalietotājs ir atbildīgs, ka fiziskās personas, kuru personas datus Galalietotājs nodod Enefit, ir informētas par šo privātuma paziņojumu un tā saturu un ka Galalietotājs ir tiesīgs šo personu personas datus Enefit nodot. Puses nodrošina apmaiņu ar Pušu pilnvaroto kontaktpersonu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese) – Galalietotāja tiesības, nevis pienākums, ir sniegt Enefit iepriekš minēto kontaktinformāciju. Pušu identifikācijai kontaktpersonas izmanto iepriekš minētos datus, papildus nosaucot vai elektroniskajā sarakstē norādot šī Līguma numuru.
  • Pušu pienākums ir nodrošināt 11.3. punktā minētās informācijas, kas ļauj identificēt Pusi, nenonākšanu trešo personu rīcībā. Galalietotājs ar šo Vispārīgo energopakalpojuma sniegšanas nosacījumu punktu ir informēts, ka gadījumā, ja Galalietotājs neveic maksājumus atbilstoši Vispārīgo energopakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, tā dati, tai skaitā personas dati, bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt nodoti parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam parāda piedziņai.
  • Enefit tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs sniegt un ievietot informāciju par parādu un Galalietotāju, tai skaitā Galalietotāja personas datus, parādnieku, parādvēstures un kredītvēstures datu bāzēs, kā arī iesniegt kredītinformācijas birojiem, ja Galalietotājs nav pienācīgi pildījis Līgumu.
 • CITI NOTEIKUMI
  • Visos jautājumos, kurus neregulē Līgums un tā pielikumi, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  • Līgums ietver visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp Pusēm, izņemot dokumentus, kas kļuvuši par Līguma pielikumiem.
  • Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
  • Punktu virsraksti Vispārīgajos energopakalpojuma sniegšanas nosacījumos iekļauti tikai uzskatāmības un ērtības labad, tie nav izmantojami Līguma teksta vai jēgas skaidrošanai.
  • Ja viens vai vairāki Līguma vai tā pielikumu noteikumi vai nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā neietekmēs un neierobežos pārējo šī Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību, likumību un izpildāmību ar noteikumu, ka tādā gadījumā abas Puses apņemas pielikt visas savas pūles, lai panāktu spēku zaudējušo noteikumu un nosacījumu nomaiņu ar jauniem iespējami līdzvērtīgiem, juridiskā spēkā esošiem noteikumiem tā, lai arvien paliktu spēkā ar Līgumu nodibinātās tiesības pēc iespējas plašākā apmērā.
  • Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par saņemtu septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā, ja tā ierakstītā vēstulē izsūtīta uz šajā Līgumā norādīto otras Puses juridisko adresi, vai nākamajā darba dienā, ja korespondence nosūtīta, kā elektroniski parakstīts dokuments, izmantojot elektronisko saraksti. Puses strīdus risina saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1 pantu. Ja šādā veidā strīdu atrisināt nav iespējams, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
  • Puses vienojas rakstveidā informēt otru Pusi 5 (piecu) kalendāro dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma (vārda, uzvārda, arī personas koda), adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura u.c.) un citu Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, tajā skaitā, bet ne tikai izmaiņas vārdā, uzvārdā, personas kodā.